BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Zapytanie cenowe z dnia 29.11.2010 r. na wywóz nieczystości płynnych z zasobów gospodarki komunalnej gm. Małdyty

ZAPYTANIE CENOWE
 
FORMULARZ OFERTY
 
  1. Nazwa zamawiającego: Gmina Małdyty, ul. Kopernika 10, 14-330 Małdyty.
  2. Nazwa przedmiotu zamówienia:  
          Wywóz nieczystości płynnych z zasobów Gospodarki Komunalnej na terenie gminy
          Małdyty w ilości 220 m3 miesięcznie zgodnie z harmonogramem stanowiącym
          załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
  1. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:
- posiadanie koncesji zezwalającej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Małdyty,
- posiadanie uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
- sytuacja finansowa oferenta zabezpiecza należyte wykonanie zamówienia przez okres trzech miesięcy,
- posiada sprawny sprzęt i wyposażenie techniczne umożliwiające wykonanie zamówienia, spełnia warunki określone w rozporządzeniu ministra infrastruktury ogłoszone w Dz. U. 2002 r. Nr 193 poz. 1617,
- nie zalega z opłatami na ubezpieczenie społeczne oraz podatkami do Urzędu Skarbowego,
- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.   
  1. Ofertę należy złożyć w:
      Sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 16, w terminie do dnia 10.12.2010 r.
  1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej opieczętowanej kopercie, opisanej w następujący sposób:
       „Oferta na wywóz nieczystości płynnych z zasobów Gospodarki Komunalnej
       Gminy   Małdyty”
  1. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.
  2. Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  3. Cena oferty:
      - cena netto …………………………………………………………………………….
      - podatek VAT …………………………………………………………………………
      - cena brutto ……………………………………………………………………………
      - ………………………………………………………………………………………...
      - ………………………………………………………………………………………...
  1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w punkcie 2 i 8, w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.
  2. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
      - ……………………………………………………………………………
 
 
Data: …………….                                                                                                  …………………..
                                                                                                                                     Podpis oferenta
 
Załącznik nr 1
 
Harmonogram wywozu nieczystości płynnych
 
 
 
L.p.
Miejscowość
Ilość m3 miesięcznie
Odległość od oczyszczalni
Częstotliwość wywozu
2.
Gumniska Wielkie  –osiedle
 
110
4,6 km
25 m3/tydzień
3.
Kanty – osiedle
 
110
10 km
25 m3/tydzień
Razem
220 m3 miesięcznie
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Stasik  (30.11.2010)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (30.11.2010)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (30.11.2010)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (30.11.2010)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7109151 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^