BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Postanowienie o nałozeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na budowie jednej turbiny wiatrowej w obrębie Jarnołtowa

   WÓJT GMINY MAŁDYTY
 
 
                                                                                                                                                         Małdyty dnia  2012-06-11
GKM.6220.4.2012
 
P O S T A N O W I E N I E
 
         Na podstawie 63 ust. 1, ust. 4, art. 64 ust. 1, art. 65 ust. 1 i ust. 2, art. 66 i art. 73 ust. 1, art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.  ) oraz  § 3 ust. 1  pkt. 6 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  ( Dz.U. Nr 213, poz. 1397),  art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000  roku Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie oraz po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonego przez Pana Jacka Wilińskiego, ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń będącego pełnomocnikiem Future Four Sp. z o.o., ul. Tarnogórska 245, 44 – 105 Gliwice
p o s t a n a w i a m:
 
1) nałożyć  obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, polegającego na budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW, o wysokości całkowitej 150 m, szerokości wirnika 90 m, planowanej na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 311/2 w obrębie miejscowości Jarnołtowo.
2) ustalam zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodny z art. 66 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Należy uwzględnić wytyczne z postanowienia z dnia 31 maja 2012 r., znak: WOOŚ.4240.243.2012.AB.1 wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz  opinię sanitarną z dnia 31 maja 2012 r, znak: ZNS.4083.22.1.2012 wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie.
 
u z a s a d n i e n i e
 
W dniu 21 maja 2012 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Jacka Wilińskiego, ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń działającego w imieniu Inwestora – Future Four Sp. z o.o., ul. Tarnogórska 245, 44-105 Gliwice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW, o wysokości całkowitej 150 m, szerokości wirnika 90 m, planowanej na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 311/2 w obrębie miejscowości Jarnołtowo.
Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia w trybie art. 74 ust. 1 i 2 i zgodnie z art. 3 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227) oraz mapę ewidencyjną z zaznaczonym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.   Zgodnie z   § 3 ust. 1  pkt. 6 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  ( Dz.U. Nr 213, poz. 1397), inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane. O wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o dalszych etapach postępowania poinformowane zostały strony postępowania poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.maldyty.pl.
Biorąc pod uwagę wyżej powołane  rozporządzenie, organ prowadzący postępowanie pismem GKM.6220.4.2012 z dnia 18 maja 2012 r.  wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia a  w przypadku zajęcia stanowiska opowiadającego się za sporządzeniem raportu , o określenie jego zakresu.
1)  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,  postanowieniem  WOOŚ.4240.243.2012.AB.1 z dnia 31 maja 2012 roku wyraził opinię, że istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu. W uzasadnieniu podano, że planowana inwestycja mimo, że nie jest zlokalizowana na terenie objętym formami ochrony przyrody jednakże graniczy z obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty Budwity PLH280010. Analizowany obszar położony jest w odległości ok. 80 m od Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego, ok. 700 m. od rezerwatu przyrody Zielony Mechacz. Ponadto w odległości ok. 10 km zlokalizowany jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Iławska PLH280053 oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Lasy Iławskie PLB280005. Przedmiotowa działka zlokalizowana jest również w odległości ok. 6,5 km Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego. Ze względu na to. że niewłaściwa lokalizacja elektrowni wiatrowych może pogorszyć stan środowiska, w tym populacji ptaków i nietoperzy, należy dokonać rozpoznania walorów ornitologicznych i chiropterologicznych analizowanego obszaru i jego sąsiedztwa, w celu oceny ryzyka wystąpienia znacząco negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na populację tych zwierząt.  Ponieważ turbiny wiatrowe mogą stanowić potencjalne źródło uciążliwości dla mieszkańców oraz mogą zaburzać architekturę krajobrazu, należy dokonać analizy możliwości wystąpienia konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem oraz analizę wpływu i skutków oddziaływania projektowanych elektrowni wiatrowych na walory krajobrazowe obszaru przeznaczonego pod inwestycję i jego otoczenia. Również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie w opinii z dnia 31 maja 2012 roku, znak: ZNS.4083.22.1.2012 po przeanalizowaniu dokumentacji dołączonej do wniosku stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie określonym w art. 66 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie …” ze szczególnym uwzględnieniem problematyki hałasu. Ze względu na charakter źródła dźwięku jakim jest napęd elektrowni wiatrowej analiza powinna uwzględnić składową tonalną hałasu zgodnie z polską normą PN-ISO 1996-1:1999 – Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Podstawowe wielkości i procedury.
W niniejszym rozstrzygnięciu, Wójt Gminy uwzględnił:
-        informacje określone w „Karcie informacyjnej przedsięwzięcia”
-        opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
-        opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie,
-        szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
 
Biorąc powyższe pod uwagę, należy wykonać raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko poddający szczegółowej analizie oddziaływanie planowanej inwestycji na wszelkie komponenty środowiska na etapie jej realizacji, użytkowania i likwidacji. W raporcie należy szczegółowo przeanalizować, czy realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na mieszkańców, przedmiot ochrony i integralność obszarów Natura 2000, populację ptaków, nietoperzy oraz architekturę krajobrazu.
         Mając  powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji.
Niniejsze postanowienie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, Publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Urząd Gminy Małdyty. Podano do publicznej wiadomości mieszkańcom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Małdyty.
 
 
Na niniejsze postanowienie  przysługuje  prawo  wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty jego  doręczenia.
 
 
                                                                                                                                                              Wojt
                                                                                                                                                        Antoni Smolak
 
 
 
Otrzymują:
1. Future Four Sp. z o.o., ul. Tarnogórska 245, 44-105 Gliwice
2. Jacek Wiliński, ul. Dominikańska 9, 87 – 100 Toruń
3. Strony postępowania – (Obwieszczenie)
4. a/a
Do wiadomości:
1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
   ul. Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
    10-575 Olsztyn
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie
    ul. Kościuszki 2, 14-100 Ostróda
 

Dokument utworzył(-a):  Joanna Kardasz  (13.06.2012)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (13.06.2012)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (13.06.2012)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (13.06.2012)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7105296 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^