BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Zatwierdzona taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.     14.05.2018     
  ∴  Zatwierdzona taryfa za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Gminy Małdyty.     14.05.2018     
  ∴  Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym na terenie Gminy Małdyty.     25.11.2015     
  ∴  Uchwała Nr XXXII/324/14 z dnia 5.11.2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego     10.11.2014     
  ∴  Uchwała Nr XXXII/328/14 z dnia 5.11.2014 r. w sp-rawie zwolnień z podatku od nieruchomości     10.11.2014     
  ∴  Uchwała Nr XXVI/262/13 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXV/240/13 z dnia 13.11.2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości     30.12.2013     
  ∴  Uchwała Nr XXVI/263/13 Rady Gminy Małdyty z dnia 18.12.2013 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXV/241/13 z dnia 13.11.2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego     30.12.2013     
  ∴  Uchwała Nr XXVI/264/13 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXV/242/13 z dnia 13.11.2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych     30.12.2013     
  ∴  Uchwała Nr XXVI/265/13 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXV/243/13 z dnia 13.11.2013 r. w sprawie opłaty od posiadania psów     30.12.2013     
  ∴  Uchwała Rady Gminy Małdyty NrXXV/240/13 z dnia 13.11.2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości     18.11.2013     
  ∴  Uchwała Rady Gminy Małdyty Nr XXV/241/13 z dnia 13.listopada 2013 r. w sprawie obniżenia skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego     18.11.2013     
  ∴  Uchwała Nr XXV/242/2013 Rady Gminy Małdyty z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.     18.11.2013     
  ∴  Uchwała Rady Gminy Małdyty Nr XXV/243/13 z dnia 13. listopada 2013 r. w sprawie opłaty od posiadania psów     18.11.2013     
  ∴  Wzory formularzy deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości , podatku rolnym i leśnym na terenie gminy Małdyty.     15.11.2013     
  ∴  Uchwała Nr XIII/87/07 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.     15.07.2013     
  ∴  Stawki podatków i opłat na 2013 rok.     15.11.2012     
  ∴  Uchwała Nr XVIII/161/12 z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów     19.07.2012     
  ∴  Uchwała Nr XII/126/11 RADY GMINY MAŁDYTY z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XIV/99/07 z dnia 12.12.2007 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym na terenie gminy Małdyty.     28.12.2011     
  ∴  Uchwała NrXI/109/11 Rady Gminy Małdyty z dnia30 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.     05.12.2011     
  ∴  Uchwała nr X/97/11 z dnia 26.10.2011 r. - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego ( obowiązuje od 1.01.2012 r.)     28.10.2011     
  ∴  Uchwała Nr X/96/11 z dnia 26.10.2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomści ( obowiązuje od 01.01.2012 r.)     28.10.2011     
  ∴  Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych.     17.01.2011     
  ∴  Informacja Wójta Gminy Małdyty o obowiązujacych stawkach podatków na 2011 r.     16.12.2010     
  ∴  Stawka podatku rolnego na 2010 rok- uchwała NrXXX/246/09 w archiwum     12.11.2009     
  ∴  Stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na 2010 rok. w archiwum     12.11.2009     
  ∴  Stawki Podatków i Opłat na 2009r.     20.08.2009     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8158050 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^