BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych.

U C H W A Ł A  Nr   XIV/ 99  /07
 
Rady  Gminy Małdyty
z dnia 12  grudnia 2007 r.
 
w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości , podatku rolnym i leśnym na terenie gminy Małdyty
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23,poz.220,Nr 62,poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153,poz. 1271,Nr 214,poz. 1806, z 2003 r. Nr 162,poz.1568, z 2004 r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116,poz.1203, Nr167,poz. 1759,z 2005 r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175,poz. 1457,z 2006 r. Nr 17,poz. 128, Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,poz. 327), art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach     lokalnych   ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.  Nr 121,poz. 844, ze zmianami: Nr 220,poz. 1601, Nr 225,poz. 1635, Nr 245,poz. 1775, Nr 249,poz. 1828, Nr 251 poz.1847) , art.6a ust.11   ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136,poz.969 ze zmianami Dz. U. Nr 191,poz.1412, Nr 245,poz. 1775, Nr 249, poz. 1825 z 2007 r. Nr 109, poz. 747) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( Dz .U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216,poz.1826, z 2005 r. Nr 143,poz..poz.1199, 164,poz.1365, Nr 179,poz.1484, z 2006 r. Nr  249, poz.1825, Nr 245,poz.1775)   Rada Gminy Małdyty uchwala, co następuje:    
 
       § 1. Ustala się następujące wzory formularzy:
  1. DN-1 wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 1,
  2. IN-1 wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości zgodnie z załącznikiem  Nr 2,
  3. ZN-1/A .wzór załącznika  dane o nieruchomościach  zgodnie z załącznikiem Nr 3,      
  4. DR-1 wzór   deklaracji w sprawie  podatku rolnego zgodnie z załącznikiem Nr 4,
  5. IR-1 wzór informacji w sprawie podatku rolnego zgodnie z załącznikiem Nr 5,
  6. ZR-1/A .wzór  załącznika dane o nieruchomościach rolnych  zgodnie z załącznikiem Nr 6,
  7. DL-1 wzór deklaracji w sprawie podatku leśnego zgodnie z załącznikiem Nr 7,
  8. IL -1 wzór informacji w sprawie podatku leśnego zgodnie  z załącznikiem Nr 8,
  9. ZL-1/A wzór załącznika dane o nieruchomościach leśnych  zgodnie z załącznikiem Nr 9.
       § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty.
 
       § 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Małdyty Nr X/102/04 z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie ustalenia wzorów formularz deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym na terenie gminy Małdyty( Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 17, poz.273).
  
       § 4. Uchwała wchodzi wżycie  w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
    
Wzory formularzy:
1. DN-1
2. IN-1
4. DR-1
5. IR-1
7. DL-1
8. IL-1
 

Dokument utworzył(-a):  Stanisława Domańska  (17.01.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (17.01.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (17.01.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (17.01.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7473379 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^