BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Uchwała Nr X/96/11 z dnia 26.10.2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomści ( obowiązuje od 01.01.2012 r.)

                                        
                                                  
 
UCHWAŁA  Nr X/ 96  11
Rady Gminy Małdyty
z dnia 26  października     2011 r.
 
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
 
       Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23,poz.220,Nr 62,poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153,poz. 1271,Nr 214,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004 r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116,poz.1203, Nr167,poz. 1759,z 2005 r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175,poz. 1457,z 2006 r. Nr 17,poz. 128, Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,poz. 327,Nr 138,poz. 974, Nr 173,poz.1218z 2008 r.  Nr 189,poz.1111, Nr 223,poz.1458, z 2009 r. Nr 52,poz. 420, Nr 157,poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,poz.142 i 146, Nr 106,poz. 675, z 2011 r. Nr 117,poz.679, Nr 134,poz.777)) i art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1  ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95,poz.613,ze zm.: z 2010 r. Dz. U. Nr 96,poz.620, Nr 225,poz. 1461, Nr 226,poz. 1475, z 2011 r. Nr 102,poz.584 i Nr 112,poz.654, Nr 171,poz.1016). Rada Gminy Małdyty uchwala, co następuje:
 
   § 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości :
  1. Od gruntów:
1)           związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,70  zł  za 1 m2  powierzchni,  
2)           pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,07 zł od 1 ha powierzchni ,
3)           pozostałych , w tym:
a)      zajętych na prowadzenie  odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,32 zł    od 1 m 2  powierzchni,
b)      związanych z budynkami mieszkalnymi – 0,13 zł od 1m2 powierzchni,
c)      zajętych pod drogi za wyjątkiem gruntów pod drogami publicznymi – 0,13 zł od 1 m2 powierzchni,
d)      przeznaczonych pod zabudowę  letniskową lub rekreacyjną  oznaczonych w ewidencji gruntów symbolem „Bi”, „Bp”, lub „Bz” 0,40 zł od 1 m2
e)      nie wymienionych pod lit  a – d – 0,32 zł     od 1m2 powierzchni.
 
  1. Od budynków lub ich części:
1)             mieszkalnych – 0,60,  od  1m2powierzchni użytkowej,
2)             związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,50 zł  od 1 m2  powierzchni użytkowej,
3)              zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,63 zł      od 1 m2 powierzchni użytkowej,
4)             związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  –  4,00 zł , od  1m2 powierzchni użytkowej,
5)             pozostałych, w tym:
a)      zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez   organizacje pożytku publicznego – 6,78  zł   od 1 m 2  powierzchni użytkowej,  
b)   od garaży – 3,23 zł      od 1m2 powierzchni użytkowej,
c)      od  budynków gospodarczych w tym chlewików i składzików na opał – 2,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d)      od innych budynków nie wymienionych pod literami a – c – 6,78 zł od 1 m 2  powierzchni użytkowej. 
 
  1. Od  budowli:
1)      wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 0,2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych   
2)       pozostałych 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy wymienionej w pkt. 1.
 
   § 2. Traci moc uchwała  Rady Gminy Małdyty : Nr XXX/245/09 z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości ( Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2009 r.  Nr 196,poz.2724 ).
 
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty.
 
  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 roku.
 
 
                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                         Mirosław Cymer
 
 
                                                   
 
                                                
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy Małdyty  (28.10.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (28.10.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (28.10.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (28.10.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7473305 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^