BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wzory formularzy deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości , podatku rolnym i leśnym na terenie gminy Małdyty.

UCHWAŁA Nr  XXV /249 /13
RADY GMINY MAŁDYTY 
 
z dnia 13 listopada 2013 r.
 
w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości , podatku rolnym i leśnym na terenie gminy Małdyty
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz.. 594 z późn. zm.) art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach     lokalnych   ( t. j. Dz. U. z 2010 r.  Nr 95,poz. 613 z późn. zm.) , art.6a ust.11   ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136,poz. 969 z późn. zm. ) oraz  art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j.  Dz .U. z 2013 r.  poz. 465 z późn. zm.)  Rada Gminy Małdyty uchwala, co następuje:    
 
§ 1.
 Ustala się następujące wzory formularzy:
 1. DN-1  wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 2. IN-1  wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, zgodnie z załącznikiem  Nr 2,
 3. ZN-1/A.wzór załącznika  dane o nieruchomościach,  zgodnie z załącznikiem Nr 3,      
 4. ZN-1/B wzór załącznika dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości , zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 5. DR-1  wzór   deklaracji na podatek rolny , zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 6. IR-1  wzór informacji w sprawie podatku rolnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
 7. ZR -1/A  .wzór  załącznika dane o nieruchomościach rolnych,  zgodnie z załącznikiem Nr 7,
 8. ZR-1/B wzór załącznika dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym , zgodnie z załącznikiem Nr 8,
 9. DL-1 wzór deklaracji w sprawie podatku leśnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
 10. IL-1  wzór informacji w sprawie podatku leśnego, zgodnie  z załącznikiem Nr 10,
 11. ZL-1/A wzór załącznika dane o nieruchomościach leśnych,  zgodnie z załącznikiem  Nr 11
 12. ZL-1/B wzór załącznika dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym, zgodnie z załącznikiem Nr 12.   
                                                                                                                § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty.
 
§ 3.
Tracą moc uchwały Rady Gminy Małdyty:
1)    Nr XIV/99/07 z dnia 12.12.2007 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym na terenie gminy Małdyty ( Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 46,poz.974 )
 
      2) Nr XII/126/11  z dnia 28 .12.2011 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XIV/99/07
          z dnia 12.12.2007 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji
          i informacji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym na terenie
          gminy Małdyty  ( Dz.Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2012 r. poz.740) .
  
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia jej  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
    
Wzory formularzy:
  1. DL-1 (deklaracja na podatek leŚny)
  2. DN -1 (deklaracja na podatek od nieruchomości)
  3. DR - 1 (deklaracja na podatek rolny)
  4. IL - 1 (informacja w sprawie podatku leśnego)
  5. IN - 1 (informacja w sprawie podatku od nieruchomości)
  6. IR - 1 (informacja w sprawie podatku rolnego)
  7. ZL -1A (dane o nieruchomosciach leśnych)
  8. ZL - 1B (dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym)
  9. ZN - 1A (dane o nieruchomościach)
10. ZN - 1B (wzór formularza dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości)
11. ZR - 1A (dane o nieruchomościach rolnych)
12. ZR - 1B (dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym)

Dokument utworzył(-a):  Stanisława Domańśka  (15.11.2013)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (15.11.2013)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (15.11.2013)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (15.11.2013)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7086464 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^