BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Protokół z dnia 23.04.2013 r. komisji konkursowej drugiego konkursu ofert na 2013 r.

 
Protokół  z dnia 23.04.2013r.
Komisji konkursowej   drugiego konkursu  ofert na realizację zadań publicznych przewidzianych do współfinansowania z budżetu Gminy Małdyty w roku 2013
.
 
Komisja  odbyła  posiedzenie w dniu 23.04.2013.
Ogłoszenie konkursu obejmowało jedno zadania publiczne  związane z  realizacją  zadań  własnych gminy  Małdyty w 2013r.
 
1.      ochrona i promocja zdrowia- 2.000,-
 
Na realizację poniższych zadań przeznaczono środki w budżecie Gminy Małdyty  w łącznej wysokości 2.000 zł.
Termin składania ofert upłynął dnia 19.04.2013 godz. 15 00
Ogółem złożono 2 oferty   -  wniosków  na realizację zadań ogłoszonych w konkursie.
Otwarcie ofert nastąpiło  w dniu  23.04.2013r.w Urzędzie Gminy w Małdytach przez komisję konkursową powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Małdyty Nr 0050.5.2013 z dnia 22.02.2013r.
w składzie:
 
1.   Krystyna Szarzyńska   - przewodnicząca   ,
2.   Monika Gręda          - członek ,
3 .  Zbigniew Stasik       - członek , 
 
Oferty   zostały złożone  przez :
1  Stowarzyszenie MAUDA 
2 Warmińsko-Mazurski Oddział  Okręgowy Polskiego  Czerwonego Krzyża w Olsztynie
 
 
 
Komisja  dokonała  oceny formalnej   złożonych wniosków .
W ocenie formalnej możliwe było  do uzyskania 10 pkt .
Obie oferty   zawierały  komplet  załączników , tym samym spełniły wymogi formalne .
 
 
Komisja  przystąpiła  do oceny  merytorycznej  złożonych wniosków .
Po dokładnym przeanalizowaniu  wniosków  Komisja  stwierdziła ,że  wniosek złożony  przez stowarzyszenie „Mauda” nie  odpowiada pod względem merytorycznym ogłoszeniu konkursowemu .; Realizowane zadanie  musi być zgodne z  zakresem  działalności określonym w statucie stowarzyszenia , Statut Stowarzyszenia Mauda  nie przewiduje prowadzenia   działalności  oświatowo- zdrowotnej wśród   dzieci i młodzieży .
 
W związku z powyższym tylko  wniosek PCK został poddany ocenie  merytorycznej .
 Punktacja merytoryczna  ofert - na tym etapie postępowania   oferta  mogła uzyskać  50 pkt (jako średnia arytmetyczna)
 
Lp
Nazwa  oferenta
Liczba pkt uzyskanych z oceny  merytorycznej 
 
Zadanie Nr1.
ochrona i promocja zdrowia
1
Warmińsko-Mazurski Oddział  Okręgowy Polskiego  Czerwonego Krzyża w Olsztynie
 
48
 
Komisja rekomenduje  do  przyznania dotacji na realizację  zadania publicznego  dla organizacji :
 
Zadanie Nr 1 ochrona i promocja zdrowia
 
Nazwa organizacji
 Wartość  dotacji o która się organizacja ubiegała
Wartość dotacji  rekomendowana przez komisję
Warmińsko-Mazurski Oddział  Okręgowy Polskiego  Czerwonego Krzyża w Olsztynie
 
2000
2000
 
Razem
2000
2000
 
 
 
 
Uzasadnienie .
 
         Oferta  rekomendowana do dofinansowania  wpisują się   tematykę zadania publicznego  zawarte  w  ogłoszonym konkursie .  Zawiera działania  długofalowe i nie ogranicza się do jednorazowego  wydarzenia , Zajęcia  prowadzone   będą  w formie  wykładów ,ćwiczeń  praktycznych  dostosowane   do poziomu  uczestników 
  Na tym protokół  zakończono i podpisano .
 
 
 
Podpisali:                                                                            
1.   Krystyna Szarzyńska
2.   Monika Gręda         
3 .  Zbigniew Stasik           
 
 
 
 
                                                                   Zatwierdził   / Nie zatwierdził
                         
 
                                                        Wójt  Gminy  Małdyty  -    Antoni Smolak
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Krystyna Szarzyńska  (24.04.2013)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (24.04.2013)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (24.04.2013)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (24.04.2013)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7084130 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^