BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Małdyty z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018.     04.04.2019     
  ∴  Uchwała Nr I/5/18 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcie Programu współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznegoi wolontariacie na rok 2019.     26.11.2018     
  ∴  Ogłoszenie wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia     08.11.2018     
  ∴  Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi     19.10.2018     
  ∴  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Małdyty z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.     22.03.2018     
  ∴  Ogłoszenie wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.     06.11.2017     
  ∴  Program współpracy Gminy Małdyty z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.     19.10.2017     
  ∴  SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MAŁDYTY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2016     29.03.2017     
  ∴  Program współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok.     18.10.2016     
  ∴  Program współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2016 - projekt do konsultacji     13.10.2015     
  ∴  Informacja dot. zgłaszania propozycji do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.     13.10.2015     
  ∴  Formularz do konsultacji     13.10.2015     
  ∴  Uchwała Nr V/19/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie realizacji Programu współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r.     04.03.2015     
  ∴  Uchwała Nr XXXII/320/14 z dnia 5.11.2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 w archiwum     10.11.2014     
  ∴  Program współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2015 - projekt do konsultacji     12.09.2014     
  ∴  Pismo zapraszajęce do konsultacji projektu programu.     12.09.2014     
  ∴  Formularz do konsultacji     12.09.2014     
  ∴  Informacja dot. zgłaszania propozycji do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. w archiwum     05.08.2014     
  ∴  Formularz - propozycje zadań do uwzględnienia w Programie współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. w archiwum     05.08.2014     
  ∴  Uchwała Nr XXVIII/284/14 Rady Gminy Małdyty z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie realizacji Programu współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi w 2013 r.     27.03.2014     
  ∴  Realizacja Programu współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi w 2013 r. ( Projekt po zaopiniowaniu przez Komisje Rady Gminy).     20.03.2014     
  ∴  Uchwała Rady Gminy Małdyty Nr XXV/239/13 z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie uxhwalenia Programu współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2014 . w archiwum     18.11.2013     
  ∴  Projekt Programu współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2014 - do konsultacji     18.10.2013     
  ∴  Formularz do konsultacji projektu aktu prawa     16.10.2013     
  ∴  Propozycje do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014r.     19.08.2013     
  ∴  Uchwała Nr XXII/208/13 z dnia 6.03.2013 r. w sprawie realizacji Programu współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi w 2012 r.     07.03.2013     
  ∴  Uchwała Nr XX/183/12 z dnia 14.11.2012 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2013 w archiwum     15.11.2012     
  ∴  Konsultacja projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 .     25.10.2012     
  ∴  Uchwała NrXI/105/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 listopada 2011roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2012 .     29.05.2012     
  ∴  Uchwała Nr XV/134/12 Rady Gminy Małdyty z dnia 21.03.2012 r. w sprawie realizacji Programu współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi za 2011 r.     22.03.2012     
  ∴  Uchwała Nr V/23/11 z dnia 30.03.2011 r. w sprawie realizacji Programu współpracy Samorzadu Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi za 2010 r.     05.04.2011     
  ∴  Program współpracy na 2010 r. w archiwum     14.12.2009     
  ∴  Program współpracy na 2009 rok w archiwum     20.08.2009     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8158032 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^