BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu ofertowego na - Sprzedaż samochodu strażackiego STAR 266H.     04.04.2019     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę ulicy Dworcowej w Małdytach.     14.03.2019     
  ∴  Wójt Gminy Małdyty ogłasz II przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu strażackiego STAR 266H.     13.03.2019     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu ofertowego na - Sprzedaż samochodu strażackiego STAR 266H.     26.02.2019     
  ∴  Wójt Gminy Małdyty ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu strażackiego STAR 266H.     08.02.2019     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     01.02.2019     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     01.02.2019     
  ∴  Wójt Gminy Małdyty ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Małdytach przy ul. Topolowej. Dla nieruchomości prowadzona jest w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie księga wieczysta Nr EL2O/00013693/8.     18.01.2019     
  ∴  I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę częśc nieruchomości położonej w miejscowości Gumniska Małe.     23.11.2018     
  ∴  I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Sambród.     23.11.2018     
  ∴  Wójt Gminy Małdyty podaje do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 10/100 udziału w nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Małdyty oznaczonej jako działka nr 68/10 o pow. 4.457 m2 uregulowanej w księdze wieczystej nr ELO2O/00024823/9 prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie.     19.10.2018     
  ∴  Wójt Gminy Małdyty podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych użytkowników (będących właścicielami garaży i budynków) obejmujący grunty pod garażami i budynkami oraz ogrodami warzywnymi usytuowanymi na działce nr 117/13 opisanej w KW nr EL2O/00012980/0 położonych w Gumniskach Małych, obręb Leśnica.     19.10.2018     
  ∴  Wójt Gminy Małdyty podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej, obejmujący działkę położoną w obrębie Sambród oznaczoną nr 39/4 uregulowaną w KW EL2O/00021911/2.     19.10.2018     
  ∴  Wójt Gminy Małdyty podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej, obejmujący część dzialki położonej w Gumniskach Małych, obręb Leśnica nr 117/13 uregulowanej w KW EL2O/00012980/0.     19.10.2018     
  ∴  Wójt Gminy Małdyty ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przeznaczonego na działalność handlową w budynku położonym w Dziśnitach 10, o łącznej powierzchni 62,05 m2.     06.09.2018     
  ∴  Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej w msc. Wilamowo - dz. Nr 127, obręb Wilamowo, gm. Małdyty.     21.08.2018     
  ∴  Zawiadomienie mo unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania- Przebudowa grogi gminnej w miejscowości Wilamowo - dz. Nr 127, obreb Wilamowo, gmina Małdyty.     20.08.2018     
  ∴  Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej w msc. Wilamowo - dz. Nr 127, obręb Wilamowo, gm. Małdyty.     01.08.2018     
  ∴  Ogłoszenie- Wójt Gminy Małdyty podaje do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu niemieszkalnego (do adaptacji) wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 33/100 udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości i obrebie geodezyjnym Wodziany oznaczonej jako dzialka nr 12/4 o pow. 1.300 m2 uregulowana w księdze wieczystej nr EL2O/00014445/2 prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie.     16.07.2018     
  ∴  Ogloszenie - Wójt Gminy Małdyty podaje do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Małdyty opisanych w księdze wieczystej nr EL20/00013693/8 przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Moragu Sądu Rejonowego w Ostródzie.     16.07.2018     
  ∴  Przetarg nieograniczony - Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z 4x4 dla OSP w Wielkim Dworze     02.07.2018     
  ∴  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Małdyty w okresie od 01.09.2018r do 30.06.2019r na podstawie zakupu biletów miesięcznych oraz dzieci niepełnosprawnych do SOSW w Szymanowie i dzieci niepełnosprawnych do SOSW dla dzieci niesłyszących w Olsztynie.     29.06.2018     
  ∴  Przetarg nieograniczony - dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Małdyty w okresie od 01.09.2018r do 30.06.2019r na podstawie zakupu biletów miesięcznych oraz dzieci niepełnosprawnych do SOSW w Szymanowie i dzieci niepełnosprawnych do SOSW dla dzieci niesłyszących w Olsztynie.     26.06.2018     
  ∴  Przetarg nieograniczony - Przebudowa ulicy Dworcowej (droga gminna) w Małdytach - dz. Nr 69/39 , obręb Małdyty, Gmina Małdyty.     26.06.2018     
  ∴  Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej w msc. Wilamowo - dz. Nr 127, obręb Wilamowo, gm. Małdyty.     26.06.2018     
  ∴  Przetarg nieograniczony - Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Regionu poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych w obiektach oświatowych w gminie Małdyty.     10.05.2018     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na - Budowę i udostępnienie 4 siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Wilamowo, Linki, Sambród i Dobrocin na terenie Gminy Małdyty.     08.05.2018     
  ∴  Przetarg nieograniczony - Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Regionu poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych w obiektach oświatowych w gminie Małdyty.     16.04.2018     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na - Budowę i udostępnienie 4 siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Wilamowo, Linki, Sambród i Dobrocin na terenie Gminy Małdyty.     12.04.2018     
  ∴  Przetarg nieograniczony (Ogłoszenie) na - Budowę i udostępnienie 4 siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Wilamowo, Linki, Sambród i Dobrocin na terenie Gminy Małdyty.     20.03.2018     
  ∴  Przetarg nieograniczony na - Budowę i udostępnienie 4 siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Wilamowo, Linki, Sambród i Dobrocin na terenie Gminy Małdyty.     08.02.2018     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     22.01.2018     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.     22.01.2018     
  ∴  Przetarg nieograniczony - Przebudowa grogi gminnej Nr 148010N, Leśnica - Zalesie, gm. Małdyty.     12.01.2018     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - obręb Małdyty.     13.10.2017     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - obręb Leśnica.     13.10.2017     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - obręb Koszajny.     13.10.2017     
  ∴  Wójt Gminy Małdyty podaje do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kiełkuty.     13.10.2017     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu-Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego,ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego,ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej.     07.09.2017     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu - Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 1182 N do osady Gumniska Wielkie - dz. nr 89/1, 91, obręb Leśnica, gm. Małdyty.     06.09.2017     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu - zwiększenie atrakcyjności Gminy Małdyty poprzez budowę 3 pomostów.     03.08.2017     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu - Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 1182 N do osady Gumniska Wielkie - dz. nr 89/1, 91, obręb Leśnica, gm. Małdyty.     03.08.2017     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Linki, Kreki, oczyszczalni ścieków w miejscowości Kreki oraz sieci wodociągowej w miejscowościach: Sambród – Zduny, Koszajny.     13.06.2017     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 1182N do osady Gumniska Wielkie-dz. nr 89/1, obręb Leśnica, gm. Małdyty.     07.06.2017     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu-Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Małdyty w okresie od 01.09.2017r. do 30.06.2018r. na podstawie zakupu biletów miesięcznych oraz dzieci niepełnosprawnych do SOSW w Szymanowie.     01.06.2017     
  ∴  Wójt Gminy Małdyty podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, obejmujący cześć działki nr 105/172 położonej w Linkach, obręb Wodziany uregulowanej w KW Nr EL2O/00025581/7.     13.04.2017     
  ∴  Wójt Gminy Małdyty podaje do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 10/100 udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Małdyty oznaczonej jako działka nr 14/31 o pow. 4.289 m2 uregulowana w księdze wieczystej nr EL2O/00021064/9 prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie.     13.04.2017     
  ∴  Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Leśnica     21.03.2017     
  ∴  Wójt Gminy Małdyty ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Gumniskach Małych.     17.02.2017     
  ∴  Wójt Gminy Małdyty ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 14/100 w wielorodzinnym budynku mieszkalnym w Sambrodzie.     17.02.2017     
  ∴  Wójt Gminy Małdyty podaje do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu udziału 14/100 w wielorodzinnym budynku mieszkalnym nr 35 w Sambrodzie położonym na działce nr 23/3 o pow. 0,49 ha. w obrębie Sambród wraz z prawem wyłącznego korzystania z lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. użytkowej 98,04 m2 położonego na piętrze i pomieszczenia przynależnego nr 1 o pow. 23,35 m2 .Działka posiada księgę wieczystą nr EL2O/00004239/2 prowadzoną przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie.     02.12.2016     
  ∴  Wójt Gminy Małdyty podaje do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 31,16 m2 położonego w budynku trzyrodzinnym nr 5 w Gumniskach Małych oraz działki nr 113/14 o pow. 106 m2 w obrębie Leśnica pod lokalem mieszkalnym. Działka posiada księgę wieczystą nr EL2O/00022710/0 prowadzoną przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie.     02.12.2016     
  ∴  Wójt Gminy Małdytypodaje do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do sprzedaży dla najemcy udziału 15/100 w budynku mieszkalnym nr 6 w Gumniskach Wielkich położonym na działce nr 90/11 o pow. 0,3793 ha. w obrębie Leśnica wraz z prawem wyłącznego korzystania z lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. użytkowej 36,03 m2 położonego na parterze i boksu gospodarczego nr 7 o pow. 14,79 m2 i nr 8 o pow. 14,79 m2 . Nieruchomość uregulowane jest w księdze wieczystej nr EL2O/00017505/2 prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie.     02.12.2016     
  ∴  Wójt Gminy Małdyty ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 112/2 o pow. 0,4451 ha. położonej w miejscowości i obrębie Szymonowo dla której w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie prowadzona jest KW Nr EL2O/00019880/8.     02.12.2016     
  ∴  Wójt Gminy Małdyty podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej, obejmujący część działki nr 283/8 i część dz. nr 283/10 położonych w Dobrocinie, obręb Stare Kiełkuty uregulowanych w KW Nr EL2O/00019871/2.     02.12.2016     
  ∴  Wójt Gminy Małdyty podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej, obejmujący działkę położone w obrębie Leśnica oznaczoną nr 46/2 uregulowanej w KW Nr EL2O/00013817/4.     02.12.2016     
  ∴  Wójt Gminy Małdyty podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców, obejmujący ogródki warzywne usytuowane na działkach nr 9/16 opisanej w KW NR EL2O/00013693/8, nr 9/21 opisanej w KW NR EL2O/00025510/9 położonych w obrębie Małdyty.     02.12.2016     
  ∴  Wójt Gminy Małdyty podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, obejmujący część działki rolnej nr 154/4w obrębie Zajezierze opisanej w KW Nr EL2O/00019882/2 .     02.12.2016     
  ∴  Wójt Gminy Małdyty podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, obejmujący działkę rolną nr 49/3 w obrębie Leśnica opisaną w KW Nr EL2O/00009528/0.     02.12.2016     
  ∴  Włójt Gminy Małdyty ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Małdytach przy ul. Topolowej.     09.09.2016     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu - Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz dzieci niepełnosprawnych do SOSW w Szymonowie wraz z opieką z terenu Gminy Małdyty.     14.06.2016     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Budwity, obręb geodezyjnym Jarnołtowo, oznaczonej jako działka nr 498/40 o pow. 100 m2 uregulowanej w księdze wieczystej nr EL2O/00018371/0 prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie.     20.04.2016     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Sarna, obręb geodezyjnym Sambród, oznaczonych jako działki:nr 28 o pow. 3.100 m2, nr 458 o pow. 1.600 m2 uregulowanych w księdze wieczystej nr EL2O/00013846/6 prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie.     20.04.2016     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej miejscowości i obrębie geodezyjnym Szymonowo opisanej w księdze wieczystej nr EL20/00019880/8 prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie.     20.04.2016     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Małdyty opisanych w księdze wieczystej nr EL20/00013693/8 prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie.     20.04.2016     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu - Budowa chodnika w Szymonowie.     24.03.2016     
  ∴  Wójt Gminy Małdyty ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Małdyty, położonych w obrębie Koszajny.     09.03.2016     
  ∴  Wójt Gminy Małdyty ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 67/4 o pow. 1.800 m2 położonej w miejscowości i obrębie Sambród dla której w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie prowadzona jest KW Nr EL2O/00019883/9.     09.03.2016     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu - Remont ulicy Przemysłowej w Małdytach.     03.02.2016     
  ∴  Wójt Gminy Małdyty podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców, obejmujący ogródki warzywne usytuowane na działkach nr 9/16 opisanej w KW Nr EL/2O/00013693/8, Nr 9/21 opisanej w KW Nr EL/20/00025510/9 opisanej w KW Nr EL/2O/00013360/5, Nr 7/1 opisanej w KW Nr EL/2O/00013701/8 i Nr 137/31 opisanej w KW Nr EL/2O/00013697/6 w obrębie Małdyty.     15.12.2015     
  ∴  Wójt Gminy Małdyty podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, obejmujący działkę przydomową usytuowaną na działce nr 105/172 położonej w Linkach, obręb Wodziany uregulowanej w KW Nr EL/2O/00025581/7.     15.12.2015     
  ∴  Wójt Gminy Małdyty podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, obejmujący działkę rolną - część działki nr 5/16 położonej w miejscowości i obrębie Wielki Dwór uregulowanej w KW Nr EL/2O/00013756/8.     15.12.2015     
  ∴  Wójt Gminy Małdyty podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej, obejmujący działki rolne położone w obrębie Koszajny oznaczone nr 107/3 uregulowane w KW Nr EL/2O/00019869/5 i działkę nr 107/2 uregulowanej w KW Nr EL2O/00019875/0.     15.12.2015     
  ∴  Wójt Gminy Małdyty podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, obejmujący działkę stanowiącą nieużytek położoną w obrębie Małdyty oznaczoną w ewidencji gruntów nr 14/29 uregulowanej w KW Nr EL/2O/00013703/2.     15.12.2015     
  ∴  Wójt Gminy Małdyty podaje do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Kiełkuty, obręb geodezyjny Stare Kiełkuty, oznaczonej jako działka nr 65 o pow. 1600 m2 uregulowanej w księdze wieczystej nr EL 2O/00013825/3 prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie.     15.12.2015     
  ∴  Wójt Gminy Małdyty podaje do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do sprzedaży dla najemcy budynku mieszkalenego oraz działki pod budynkiem mieszkalnym położonym w Jarnołtowie na działce oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jarnołtowo nr 398 o powierzchni 400 m2 opisanej w księdze wieczystej nr EL2O/00013770/2 prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie.     15.12.2015     
  ∴  Wójt Gminy Małdyty podaje do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do sprzedaży dla najemcy lokalu mieszkalnego oraz 23/100 udziału w działce pod budynkiem mieszkalnym położonej w Wilamówku oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Wilamowo nr 231/9 o powierzchni 1.052 m2 opisanej w księdze wieczystej nr EL2O/00015337/9 prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie.     15.12.2015     
  ∴  Wójt Gminy Małdyty podaje dopublicznej wiadomości o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowośći i obrębie geodezyjnym Sambród, oznaczonej jako działka nr 67/4 o pow. 1.800 m2 uregulowanej w księdze wieczystej nr EL2O/00019883/9 prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie.     15.12.2015     
  ∴  Wójt Gminy Małdyty podaje do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Sambród, oznaczonej jako działka nr 103/6 o pow. 1.180 m2 uregulowanej w księdze wieczystej nr EL2O/00021622/9 prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie.     15.12.2015     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Małdyty.     14.10.2015     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Małdyty.     14.10.2015     
  ∴  Zaprosze do składania ofert w trybie postępowania ofertowego - \"Dostawa węgla dla potrzeb Urzędu Gminy Małdyty\".     11.09.2015     
  ∴  Zapytanie ofertowe - ustalenie linii brzegowej jeziora Sambród-działka nr 320 w obrębie Leśnica, na odcinkach od działki nr 137/37, pkt. 0-1859 w obrębie Małdyty do działki nr 327, pkt. 7-x4700 w obrębie Leśnica i rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami jeziora Sambród od gruntów przyległych nie pokrytych wodami.     11.09.2015     
  ∴  Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz dzieci niepełnosprawnych do SOSW w Szymonowie wraz z opieką z terenu Gminy Małdyty.     16.06.2015     
  ∴  Zapytanie ofertowe - pracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Kadzie, gmina Małdyty.     12.06.2015     
  ∴  Zapytanie ofertowe- usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Małdyty.     07.05.2015     
  ∴  Wójt Gminy Małdyty ogłasza II przetarg ustny nieograniczony ( pierwszy przetarg odbył się w dniu 24.03.2015 r. ) na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku dwurodzinnym położonym w Zdunach wraz z udziałem 53/100 w częściach wspólnych budynku oraz działce nr 338/2 o pow. 1.284 m2 położonej w obrębie Sambród dla której w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie prowadzona jest KW Nr EL2O/00020540/3..     17.04.2015     
  ∴  Wójt Gminy Małdyty podaje do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetarg ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Sambród, oznaczonej jako działka nr 103/6 o pow. 1.180 m2 uregulowanej w księdze wieczystej nr EL2O/00021622/9 prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie.     17.04.2015     
  ∴  Wójt Gminy Maldyty podaje do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do sprzedaży dla najemcy lokalu mieszkalnego oraz 17/100 udziału w działce pod budynkiem mieszkalnym położonej w Wielkim Dworze oznaczonej w ewidencji gruntów nr 4/10 o powierzchni 1.037 m2 opisanej w księdze wieczystej nr EL2O/00026738/0 prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie.     17.04.2015     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Bankowa obsługa budżetu gminyMałdyty.     09.04.2015     
  ∴  Zapytanie ofertowe - „opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chodnika w Szymonowie, gmina Małdyty, przy drodze powiatowej nr 1190N”.     20.03.2015     
  ∴  Zapytanie ofertowe - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na realizacją inwestycji pn. Remont-przebudowa drogi gminnej Zajezierze-Górka, gmina Małdyty.     20.02.2015     
  ∴  Zapytanie ofertowe-opracowanie dokumentacji projektowej na remont ulicy Przemysłowej w Małdytach.     20.02.2015     
  ∴  Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną w miejscowości Sambród, gmina Małdyty.     20.02.2015     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku dwurodzinnym położonym w Zdunach wraz z udziałem 53/100 w częściach wspólnych budynku oraz działce nr 338/2 o pow. 1.284 m2 położonej w obrębie Sambród dla której w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie prowadzona jest KW Nr EL2O/00020540/3.     19.02.2015     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Remont - przebudowa drogi gminnej Zajezierze - Górka, gmina Małdyty.     22.01.2015     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Małdyty.     08.12.2014     
  ∴  Przetarg Nieograniczony na Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Małdyty     29.10.2014     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych     29.10.2014     
  ∴  Zapytanie ofertowe -Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015. Rejon IVD o dł. 14,225 km     14.10.2014     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015. Rejon ID o dł. 28,2 km     14.10.2014     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015. Rejon IIID o dł. 23,5 km     14.10.2014     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015. Rejon IID o dł. 19,2 km     14.10.2014     
  ∴  Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Małdytach - dz. nr 137/38 o pow. 107 m 2     10.10.2014     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 268/1000 udziału w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dobrocinie - dz.nr 16/95 o pow. 328,00 m 2     10.10.2014     
  ∴  Ogłoszenie o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Wielkim Dworze oznaczonej jako działka nr 4/7 o pow. 6.295 m2 zabudowanej budynkiem byłej zlewni mleka.     10.10.2014     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty o przeznaczeniu do sprzedaży dla najemcy lokalu mieszkalnego oraz 268 /1000 udziału w działce pod budynkiem mieszkalnym połozonym w Dobrocinie - dz. nr 16/96 o powierzchni 939 m2 .......     10.10.2014     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej połozonej w Małdytach- działka nr 155/3 o pow. 4.500 m2     10.10.2014     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Szymonowo nr 53/2 o pow. 1.675 m2 dla której Zamiejscowym Wydziela Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie prowadzona jest księga wieczysta nr EL2O/00024725/2.     30.09.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na utrzymanie i eksploatację urządzeń wodociągowych wraz ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę na terenie Gminy Małdyty oraz utrzymanie i eksploatację urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w Dobrocinie.     27.08.2014     
  ∴  Ogłoszenie - Wójt Gminy Małdyty ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Małdytach przy ul. Topolowej.     08.07.2014     
  ∴  Wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu na \"Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz dzieci niepełnosprawnych do SOSW w Szymanowie wraz z opieką z terenu Gminy Małdyty\"     23.06.2014     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu na dowóz dzieci do szkół.     13.06.2014     
  ∴  Ogłoszenie - Wójt Gminy Małdyty podaje do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Szymonowo, oznaczonej jako działka nr 53/2 o pow. 1.675 m2 uregulowanej w księdze wieczystej nr EL2O/00024725/2 prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie.     22.05.2014     
  ∴  Ogłoszenie - Wójt Gminy Małdyty podaje do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Małdyty opisanych w księdze wieczystej nr EL20/00013693/8 prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie.     22.05.2014     
  ∴  Wójt Gminy Małdyty ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego na parterze budynku wielorodzinnego położonego w Małdytach przy ul. Kopernika 25 wraz z sprzedażą udziału 18/100 w częściach wspólnych budynku oraz oddanie w użytkowanie wieczyste 10/100 udziału w działce nr 14/31o pow. 4.289 m2 położonej w obrębie Małdyty dla której w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie prowadzona jest KW Nr EL2O/00021064/9.     06.03.2014     
  ∴  Ogłoszenie - Wójt Gminy Małdyty podaje do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Połowite, obręb geodezyjny Kadzie, oznaczonej jako działka nr 54/2 o pow. 207 m2 uregulowanej w księdze wieczystej nr EL2O/00018989/5 prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie.     06.03.2014     
  ∴  Ogłoszenie - Wójt Gminy Małdyty podaje do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 6/100 udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Małdyty oznaczonej jako działka nr 12/14 o pow. 1.079 m2 uregulowana w księdze wieczystej nr EL2O/00021590/5 prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie.     06.03.2014     
  ∴  Ogłoszenie - Wójt Gminy Małdyty podaje do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 4/100 udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Małdyty oznaczonej jako działka nr 12/15 o pow. 1.622 m2 uregulowana w księdze wieczystej nr EL2O/00022343/6 prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie.     06.03.2014     
  ∴  Ogłoszenie - Wójt Gminy Małdyty podaje do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 18/100 udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Małdyty oznaczonej jako działka nr 37/5 o pow. 285 m2 uregulowana w księdze wieczystej nr EL2O/00013678/7 prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie.     06.03.2014     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Odnowa nawierzchni bitumicznej ulicy Kopernika i Prusa w Małdytach.     06.03.2014     
  ∴  Zapytanie ofertowe - „Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Małdytach wraz z audytem energetycznym”.     10.02.2014     
  ∴  Zapytanie ofertowe - „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej Gumniska Wielkie - Karczemka, gmina Małdyty”.     30.01.2014     
  ∴  Zapytanie ofertowe - „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza kanalizacyjne do dwóch budynków w Linkach, gmina Małdyty”.     28.01.2014     
  ∴  Zapytanie cenowe - dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Małdyty wraz z opieką do SOSW w Szymanowie i z powrotem w roku szkolnym 2013/2014, w okresie od 1 marca 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku.     28.01.2014     
  ∴  Zapytanie cenowe - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Krekach, gmina Małdyty”.     23.01.2014     
  ∴  Zapytanie ofertowe - „Remont – przebudowa drogi gminnej Nr 148014 N Zajezierze – Górka”, gmina Małdyty”.     21.01.2014     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości zabudowanej wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 33,78 m2 na odrębną własność w drodze przetargowej.     17.01.2014     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłej hydroforni położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Drynki, oznaczonej jako działka nr 30/9 o pow. 412 m2 uregulowanej w księdze wieczystej nr EL2O/00022946/3 prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie.     17.01.2014     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Małdyty, oznaczonej jako działka nr 155/3 o pow. 4.500 m2 uregulowanej w księdze wieczystej nr EL2O/00013699/0 prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie.     17.01.2014     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Zajezierze, oznaczonej jako działka nr 236/4 o pow. 500 m2 uregulowanej w księdze wieczystej nr EL2O/00013752/0 prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie.     17.01.2014     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty o przeznaczeniu do sprzedaży dla najemcy lokalu mieszkalnego i boksu gospodarczego oraz udziałów w nieruchomościach gruntowych położonych w miejscowości Kreki, obręb geodezyjny Koszajny, oznaczonych jako działki nr 204/43 o pow. 1.163 m2 / udział 1/4 / - pod budynkiem mieszkalnym uregulowanej w księdze wieczystej nr EL2O/00017898/3 i nr 204/41 o pow. 380 m2 / udział 1/2 / - pod budynkiem gospodarczym opisanej w księdze wieczystej nr EL2O/00017905/6.Księgi wieczyste prowadzone są przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie.     17.01.2014     
  ∴  Zapytanie cenowe - Zakup (odnowienie) programu antywirusowego.     02.01.2014     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w miejscowości i obrębie geodezyjnymJarnołtowo     20.12.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Małdyty.     04.11.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Małdyty.     04.11.2013     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty o unieważnieniu przetargu na sprzedaż działki położonej w Małdytach przy ul. Słonecznej     18.10.2013     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Remont drogi gminnej Linki - Klonowy Dwór.     15.10.2013     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczy przetargu nieograniczonego „Remont – przebudowa drogi gminnej Linki – Klonowy Dwór”.     08.10.2013     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczy przetargu nieograniczonego „Remont – przebudowa drogi gminnej Nr 148016 N Wodziany - Bagnity”.     08.10.2013     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 04.10.2013 roku o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargowej w obrębie geodezyjnym Jarnołtowo.     04.10.2013     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości gruntowych położonych w Szymonowie i Małdytach.     04.10.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony - przebudowa drogi Wodziany-Bagnity.     20.09.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony - remont drogi gminnej Linki-Klonowy Dwór.     20.09.2013     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na\" Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Sople , gmina Małdyty\".     16.08.2013     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na \"Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Surzyki Małe , gm. Małdyty\"     16.08.2013     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 08.08.2013 r. o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu szkolnego     08.08.2013     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty na \"Dowóz uczniów do szkół, przedszkoli i gimnazjum z terenu Gminy Małdyty\"     07.08.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony-budowa oświetlenia ulicznego w Soplach.     29.07.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony - Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Małdyty.     25.07.2013     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania „Remont – przebudowa drogi gminnej Linki – Klonowy Dwór”.     28.06.2013     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania „Remont – przebudowa drogi gminnej Nr 148016 N Wodziany - Bagnity”.     28.06.2013     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dobrocinie, gmina Małdyty”.     28.06.2013     
  ∴  Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Jarnołtowo, oznaczonej jako działka nr 353/3 o pow. 77 m2 uregulowanej w księdze wieczystej nr EL2O/00013773/3 prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie.     19.06.2013     
  ∴  Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Szymonowo, oznaczonej jako działka nr 53/2 o pow. 1.675 m2 uregulowanej w księdze wieczystej nr EL2O/00024725/2 prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie.     19.06.2013     
  ∴  Ogłoszeni o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Małdyty, oznaczonej jako działka nr 153/3 o pow. 4.500 m2 uregulowanej w księdze wieczystej nr EL2O/00013699/0 prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie.     19.06.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony-Remont - przebudowa drogi gminnej Nr 148016 N Wodziany - Bagnity.     11.06.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony-Remont - przebudowa drogi gminnej Linki - Klonowy Dwór.     11.06.2013     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - : przetargu nieograniczonego „Remont–przebudowa drogi gminnej Linki–Klonowy Dwór”.     10.06.2013     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - przetargu nieograniczonego „Remont – przebudowa drogi gminnej Nr 148016 N Wodziany - Bagnity”.     10.06.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony-Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dobrocinie, gmina Małdyty.     10.06.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony - remont drogi gminnej Linki-Klonowy Dwór.     20.05.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony - przebudowa drogi gminnej Wodziany-Bagnity.     20.05.2013     
  ∴  Zapytanie ofertowe - bankowa obsługa budzetu gminy Małdyty     24.04.2013     
  ∴  Zapytanie ofertowe-\"Świadczenie usług asystenta rodziny-1\"     27.03.2013     
  ∴  Zapytanie ofertowe-\"Świadczenie usług asystenta rodziny-2\"     27.03.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony - budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Jarnołtowie.     15.01.2013     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty o przeznaczeniu do sprzedaży dla najemcy lokalu mieszkalnego i boksu gospodarczego oraz oddanie w użytkowanie wieczyste udziałów w nieruchomościach gruntowych położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Wielki Dwór.     13.12.2012     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego i udziału w nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Małdyty.     13.12.2012     
  ∴  Ogłoszenie o zamówieniu- Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Małdyty.     19.11.2012     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Małdyty.     12.11.2012     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic imiejsc publicznych Gminy Małdyty.     12.11.2012     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu - Wyżywienie uczestników zajęć dodatkowych w ramach projektu „Dziś, Jutro, Pojutrze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.     28.09.2012     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Małdytach przy ul. Topolowej.     20.07.2012     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty o sprzedaży nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Sambród.     20.07.2012     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty o sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego i udziału w nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Małdyty.     20.07.2012     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na „Budowę oświetlenia ulicznego w Zajezierzu, gmina Małdyty”     22.06.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony-budowa oświetlenia ulicznego w Zajezierzu gm. Małdyty     05.06.2012     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.663.200,00 zł .     26.03.2012     
  ∴  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.663.200,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Małdyty.     14.03.2012     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Małdytach przy ulicy Topolowej.     07.03.2012     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi gminnej Nr 148033N – ulicy Słonecznej w Małdytach.     06.02.2012     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi gminnej nr 148033N - ul.Słonecznej w Małdytach.     16.01.2012     
  ∴  Zapytanie cenowe- Wykonanie usługi okresowego czyszczenia przewodów kominowych dymowych i wentylacyjnych w budynkach.     09.01.2012     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Małdyty.     21.12.2011     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Małdyty.     07.12.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę pomocy dydaktycznych.     05.12.2011     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu: Indywidualizacja procesu nauczania szansą na lepszy start.     09.11.2011     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Gumniskach Wielkich.     08.11.2011     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.     08.11.2011     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Małdyty.     07.11.2011     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Małdyty.     07.11.2011     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty o przeznaczeniu do sprzedaży budynku mieszkalnego dla najemcy i nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Zajezierze.     13.10.2011     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty o przeznaczeniu dosprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego i udziału w nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Linki.     13.10.2011     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Gumniskach Wielkich.     02.08.2011     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty budowa sieci wodociągowej Dzisnity-Kolonia.     27.07.2011     
  ∴  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Budowa sieci wodociągowej Dziśnity - Kolonia wraz z przyłączami do budynków.     07.07.2011     
  ∴  Zapytanie cenowe-Podział działki Nr 9/11 o pow. 2,39 ha. połoŜonej w Małdytach.     07.07.2011     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Dotyczącego przetargu nieograniczonego na \"Szkolne ubezpieczenie zamawiającego\" w archiwum     07.07.2011     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków Dziśnity – Kolonia”.     05.07.2011     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sanitariatu w Zajezierzu, gmina Małdyty.     05.07.2011     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Szkolne ubezpieczenie zamawiającego.     05.07.2011     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowej Dobrocin - Kiełkuty.     04.07.2011     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Małdyty”     30.06.2011     
  ∴  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty -Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Małdytach.     21.06.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej Dobrocin-Kiełkuty.     15.06.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej Dziśnity-Kolonia.     15.06.2011     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Małdyty.     13.06.2011     
  ∴  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa centrum sportowo rekreacyjnego w Małdytach.     02.06.2011     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Karczemka, obręb geodezyjny Leśnica, działka nr 328/3 o pow. 1.403 m2 uregulowanej w księdze wieczystej nr 13758 prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie.     10.05.2011     
  ∴  Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.000.000,00 zł. na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Małdyty”     07.04.2011     
  ∴  Informacja Wójta Gminy Małdyty z dnia 14.02.2011 r. o wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykazów nieruchomosci przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.     14.02.2011     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty z ndnia 14.02.2011 r. o przetargach ustnych nieograniczonych( Gumniska Wielkie, Sarna)     14.02.2011     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 14.02.2011 r. o sprzedazy w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 6/1 w Gumniskachg Wielkich     14.02.2011     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 14.02.2011 r. o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu dla njemcy połozonego w Małdytach ul. Prusa 4/3     14.02.2011     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 14.02.2011 r. o przeznaczeniu do sprzedazy na poprawienie warunków zagospodarowania przyległego gruntu w drodze bezprzetargowej - Szymonowo dz. nr 112/1 o pow. 6.736 m kw     14.02.2011     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Małdytach.     07.02.2011     
  ∴  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Małdytach.     07.02.2011     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko ORLIK 2012 w Małdytach.     28.01.2011     
  ∴  Specyfikacja istotnych warun ków zamówienia - Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko ORLIK 2012.     28.01.2011     
  ∴  Zapytanie cenowe na usługi kominiarskie     13.01.2011     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na srzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Sambród ( dz. nr 67/4 i nr 4/3 )     15.11.2010     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 12.11.2010 r. o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego połozonego w Gumniskach Wielkich Nr 6 lokal nr 5.     15.11.2010     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 10.11.2010 r. o przeznaczeniu do sprzedaży dla właścicieli lokali mieszkalnych     12.11.2010     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 10.11.2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej połozonej w obrębie Wielki Dwór , dz. nr 127/2     12.11.2010     
  ∴  Ogłoszenie Wójta z dnia 10.11.2010 r. o przeznaczeniu do sprzedazy lokalu mieszkalnego dla najemcy połozonego w Małdytach ul. Kopernika 25/1. w archiwum     10.11.2010     
  ∴  Ogłoszenie Wójta z dnia 10.11.2010r. o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego dla najemcy połozonego w Wielkim Dworze 25/2 w archiwum     10.11.2010     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu na sprzedaż dz. nr 49/35 połozonej w Klonowym Dworze     13.09.2010     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 13.09.2010 r. o przeznaczeniu do sprzedazy dla uzytkowników wieczystych nieruchomości niezabudowanej dz. nr 183/39 położonej w Wilamowie w archiwum     13.09.2010     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 13.09.2010 r. o przeznaczeniu do sprzedazy lokalu mieszkalnego dla najemcy położonego w Wielkim Dworze, dz. nr 4/10 w archiwum     13.09.2010     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 13.09.2010 r. o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomosci niezabudowanej połozonej w Sarnie - dz. nr 4/3 w archiwum     13.09.2010     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 13.09.2010 r. o p[rzeznaczeniu do sprzedaży dla użytkownika wieczystego zabudowanej działki nr 193/15 położonej w Wilamowie w archiwum     13.09.2010     
  ∴  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 53,18 mkw. połozonego w Zdnach gm. Małdyty w archiwum     13.09.2010     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 10.08.2010 r. o przeznaczeniu do sprzedaży dla uzytkowników wieczystych dz. nr 193/1 położonej w obrębie geodezyjnym Wilamowo w archiwum     10.08.2010     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 10.08.2010 r. o sprzedaży dla użytkowników wieczystych dz. nr 47/21 w obrębie geodezyjnym Małdyty w archiwum     10.08.2010     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 10.08.2010 r. o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu dz.nr 67/4 w obrębie geodezyjnym Sambród w archiwum     10.08.2010     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Jarnołtowie w budynku 55 w archiwum     04.05.2010     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Mąłdyty o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego sklepu ( do rozbiórki) położonej w Klonowym Dworze w archiwum     04.05.2010     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystnejszej oferty w przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kreduty długoterminowego w wysokości 1.350.000,- zł.     11.03.2010     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.350.000,- zł.     26.02.2010     
  ∴  Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Klonowy Dwór, obręb geodezyjny Leszczynka, oznaczonej jako działka nr 49/35 o pow. 420 m2     26.01.2010     
  ∴  Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży dla użytkowników wieczystych zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości i obrębie geodezyjny Małdyty, oznaczonej jako działka nr 66/10 o pow. 912 m2     26.01.2010     
  ∴  Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Sople, obręb geodezyjny Zajezierze, oznaczonej jako działka nr 11 o pow. 2.000 m2     26.01.2010     
  ∴  Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego dla najemcy i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości i obrębiegeodezyjnym Małdyty, oznaczonej jako działka nr 47/78 o pow. 569 m2     26.01.2010     
  ∴  Ogłoszenie o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy     25.01.2010     
  ∴  Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Klonowy Dwór, obręb geodezyjny Leszczynka oznaczonej jako działka nr 49/3 o pow. 421 m2     25.01.2010     
  ∴  Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego oraz 13/100 udziału w nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości i obrębie geodezyjny Jarnołtowo, oznaczonej jako działka nr 74/1 o pow. 5.200 m2     25.01.2010     
  ∴  Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży budynku mieszkalnego dla najemcy i nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Jarnołtowo, oznaczonej jako działka nr 398 o pow. 400 m2     25.01.2010     
  ∴  Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej Dziśnity (trasa E-7) - Szymonówko.     19.01.2010     
  ∴  Ogłoszenie Zapytanie cenowe z dnia 26.11.2009 r. w sprawie wywozu nieczystości stałych z zasobów gospodarki komunalnej na terenie gminy Małdyty w archiwum     26.11.2009     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 20.11.2009 r. w sprawie zamówienia na wywóz nieczystości płynnych z zasobów gospodarki komunalnej - zapytanie cenowe w archiwum     23.11.2009     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 12.10.2009 r. o ponownym wyłożeniu do publicznegoi wgladu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w archiwum     13.10.2009     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Budowę oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Budwitach     02.09.2009     
  ∴  Ogłoszenie/Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity     31.08.2009     
  ∴  Budowa sieci wodociągowej Gumniska Małe - Gumniska Wielkie wraz z likwidacją hydroforni w Gumniskach Wielkich     19.08.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony na budowę oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Budwitach, gmina Małdyty     05.08.2009     
  ∴  Ogłoszenie o sprzedaży dla najemcy nieruchomości połozonej w Wielkim Dworze na działce 5/12 lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 5 o pow. 51,10 m2 ..... w archiwum     14.07.2009     
  ∴  Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży dla uzytkowników wieczystych zabudowanej nieruchomości gruntowej połozonej w Linkach oznaczonej jako działki nr 120/5 o pow. 660 m2 w archiwum     14.07.2009     
  ∴  OPgłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży dla użytkowników wieczystych zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Linki oznaczonej jako działka nr 120/4 o pow. 267 m2. w archiwum     14.07.2009     
  ∴  Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Budwitach oznaczonej jako działka nr 498/23 o pow. 600 m2 w archiwum     14.07.2009     
  ∴  Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży dla najemcy lokalu mieszkalnego połozonego w Małdytach przy ul. Lipowej 1 m 14. w archiwum     14.07.2009     
  ∴  Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży dla uzytkowników wieczystych zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Wilamowie oznaczonej jako działka nr 183/21 o pow. 608 m2. w archiwum     14.07.2009     
  ∴  Ogłoszenie o przeznaczeniu dfo sprzedaży lokalu mieszkalnego dla najemcy i nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wilamówko w budynku nr 3 lokal mieszkalny nr 1 o pow. 543,08 m2 w archiwum     14.07.2009     
  ∴  Ogłoszenie o przeznaczeniou do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dobrocinie oznaczonej jako dz. nr 16/86 o pow. 568 m2 w archiwum     14.07.2009     
  ∴  Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w m. Bagnity - dz. nr 137/2 o pow. 2.300 m2 w archiwum     14.07.2009     
  ∴  OgŁoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w m. Zduny - dz. nr 338/2 o pow. 1.284 m2 lokal nr2 ( o pow. 53,18 m2) w budynku dwurodzinnym. w archiwum     14.07.2009     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Małdytach na ulicy Kopernika i Cichej     18.06.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w Małdytach, ul. Kopernika i Cicha.     26.05.2009     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 11.02.2009 r. zawiadamiające o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich z wniosku złozonego przez Pana Zbigniewa Kopra -\" Przebydowa drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej Dziśnity (trasa E-7 ) - Szymonówko \" w archiwum     12.02.2009     
  ∴  Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Wodzianach w archiwum     13.01.2009     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Wodzianach w archiwum     13.01.2009     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Małdytach, ul. Przemysłowa 8 m1. w archiwum     13.01.2009     
  ∴  Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości łącznych i działki położonych w Dobrocinie w archiwum     13.01.2009     
  ∴  Ogłoszenie - podanie do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego dla najemcy położonego w Dobrocinie w archiwum     23.10.2008     
  ∴  Ogłoszenie - podanie do publicznerj wiadomości o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek położonych w Dobrocinie oznaczonych nr 283/6 i 6/154 w archiwum     23.10.2008     
  ∴  Ogłoszenie - podanie do publicznej wiadomoscio przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu działki połozonej w Wodzianach oznaczconej nr 10/20 w archiwum     23.10.2008     
  ∴  Ogłoszenie - podanie do publicznej wiadomości o przeznaczeniu lokalu mieszkalnego dla najemcy połozonego w Małdytach przy ul. Szkolnej 1 w archiwum     22.10.2008     
  ∴  Ogłoszenie - podanie do publicznej wiadomości o przeznaczeniu działki połozonej w Dobrocinie Nr 283/5 w drodze przetargu w archiwum     22.10.2008     
  ∴  Ogłoszenie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej połozonej w Sambrodzie dz. nr 103/6. w archiwum     12.09.2008     
  ∴  Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości łacznych połozonych w Sasinach dz. Nr 181/142 i( zabudowana była hydrofornią) dz. 181/43 ( droga) w archiwum     12.09.2008     
  ∴  Ogłoszenie o I przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych połozonych w Małdytach Dz. Nr 84/6 i dz.nr 14/13 w archiwum     12.09.2008     
  ∴  Informacja Wójta Gminy z dnia 24.06.2008 r.o wywieszeniu wykazów nieruchomości do zbycia w drodze bezprzetargowej i w drodze przetargu w archiwum     24.06.2008     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego połozonego w Zalesiu w archiwum     02.06.2008     
  ∴  Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sporzedaż lokalu połozonegow Wielkim Dworze w archiwum     02.06.2008     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy o podaniu do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do sprzedaży loklau mieszkalnego dla najemcy w Małdytach ul. Szkolna 1 w archiwum     02.06.2008     
  ∴  Ogłoszenie zamówienia publicznego na \"Wykonanie zabudowy pożarniczej na podwoziu samochodu marki STAR 244 dla Urzędu Gminy Małdyty na typ GBA w archiwum     30.04.2008     
  ∴  Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedazy w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego w Zalesiu w archiwum     10.04.2008     
  ∴  Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Wielkim Dworze i lokalu mieszklalnego w Małdytach     10.03.2008     
  ∴  Ogłoszenie o pieerwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Sarnie w archiwum     18.02.2008     
  ∴  Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego w Budwitach w drodze bezprzetargowej w archiwum     14.01.2008     
  ∴  Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego w Małdytach ul. Słoneczna 3 w archiwum     14.01.2008     
  ∴  Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego położonego w Wielkim Dworze w archiwum     14.01.2008     
  ∴  Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego dla najemcy położonego w Małdytach w archiwum     14.01.2008     
  ∴  Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego dla najemcy w Pleśnie bez przetargu w archiwum     14.01.2008     
  ∴  Ogłoszenie o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazów dotyczących nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Koszajnach, Sarnie i Linkach w archiwum     06.11.2007     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę wodociągu zbiorowego Kreki-Sasiny gm. Małdyty w archiwum     08.06.2007     
  ∴  Budowa sieci wodociągowej Kreki sasiny - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w archiwum     08.06.2007     
  ∴  Projekt techniczny i operat wodno- prawny - Budowa wodociagu zbiorowego Kreki -Sasiny w archiwum     08.06.2007     
  ∴  Ogólna specyfikacja techniczna na budowę wodociągu zbiorowego Kreki -Sasiny w archiwum     08.06.2007     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej bydynkiem byłej hydroforni ( do adaptacji na cele nieszkalno- usługowe ) położonej w SAMBRODZIE w archiwum     08.06.2007     
  ∴  Przetarg pierwszy ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Dobrocinie pod zabudowę miaszkalno-usługową w archiwum     21.05.2007     
  ∴  Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych połozonych w Małdytach prz ul. Kopernika przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno-usługową i rzemieślniczą w archiwum     09.05.2007     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 euro na modernizację kotłowni węglowej Szkoły Podstawowej w Małdytach w archiwum     08.05.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Lublin w archiwum     16.04.2007     
  ∴  Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Małdytach pod zabudowę miaszkalno-usługową i rzemieślniczą w archiwum     06.03.2007     
  ∴  Ohłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawe w 2007 roku jednego samochodu typu furgon do Urzędu Gminy Małdyty w archiwum     17.01.2007     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 euro -wywóz nieczystości płynnych z zasobów Gospodarki Komunalnej Małdyty w archiwum     04.12.2006     
  ∴  Specyfikacja istotmych warunków zamówienia do przetargu na wywóz nieczystości płynnych z zasobów Gospodarki Komunalnej -14.12.2006 r. w archiwum     04.12.2006     
  ∴  Informacja uzupełniająca do Specyfikacji Istotnych Warunków Zam ówienia do przetargu nieograniczonego na kwotę poniżej 60 000 Euro prowadzonego przez Gminę Małdyty na ubezpieczenie majątku w archiwum     28.11.2006     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Małdytach( działki budowlane) w archiwum     28.11.2006     
  ∴  Przetarg nieograniczony na kwotę poniżej 60 000 EURO na ubezpieczenie majątku Gminy Małdyty w archiwum     22.11.2006     
  ∴  Przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2006/2007 Rejon ID w archiwum     24.10.2006     
  ∴  Przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2006/2007 , Rejon II D w archiwum     24.10.2006     
  ∴  Pierwszy przetarg nieograniczony nasprzedażnieruchomości zabudowanej budynkiem byłej hydroforni położonej w Sambrodzie do adaptacji na cele mieszkalno-usługowe. w archiwum     10.10.2006     
  ∴  Drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie działek gruntowych pod zabudowę mieszkalno-usługową i rzemieślniczą położonych w Małdytach w archiwum     10.10.2006     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu na oddanie w uzytkowanie wieczyste działki guntowej zabudowanej oraz sprzedaż lokalu mieszkalnego w Wielkim Dworze w archiwum     25.09.2006     
  ∴  Ogłoszenie o przetarguna sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Dobrocinie dz. nr 283//5 i 283/6 pod zabudowę mieszkalno-usługową. w archiwum     25.09.2006     
  ∴  Zaproszenie do rokowań na zbycie nieruchomości pomleczarskiej położonej w Połowitem w archiwum     28.08.2006     
  ∴  Ogłoszenie o prezetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Wielkim Dworze i nieruchomości niezabudowanej położonej w Dobrocinie - przetarg w dniu 16.08.2006 r. w archiwum     13.07.2006     
  ∴  Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej Klonowy Dwór - Kęty - Smolno w archiwum     31.05.2006     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 euro na remont chodnika przy ul. Prusa i ulicy Brzozowej w Małdytach w archiwum     25.05.2006     
  ∴  Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Małdytach pod zabudowę mieszkalno-usługową i rzemieslnicza w archiwum     15.05.2006     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kętach i Dobrocienie w archiwum     05.05.2006     
  ∴  Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Małdytach w archiwum     30.03.2006     
  ∴  II przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Połowitem w archiwum     21.02.2006     
  ∴  ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Sambrodzie w archiwum     13.01.2006     
  ∴  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wywóz nieczystosci płuynnych w archiwum     05.12.2005     
  ∴  Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych rejon ID na okres 1.11.2005 - 30.04.2006 w archiwum     05.10.2005     
  ∴  Pr4zetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg Rejon IID na okres 1.11.2005 do 30.04.2006. w archiwum     05.10.2005     
  ∴  ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości po byłym zakładzie mleczarskim w m. Połowite oraz na działkę budowlaną w Dobrocinie w archiwum     06.09.2005     
  ∴  ogłoszenie o przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu wraz ze sprzedażą lokalu użytkowego w Małdytach oraz sprzedaży nieruchomości gruntowej w Dobrocinie w archiwum     12.04.2005     
  ∴  przetarg na bankową bieżącą obsługębudżetu gminy Małdyty w archiwum     10.03.2005     
  ∴  przetarg nieograniczony na wykonanie otworu eksploatacyjnego nr3 na terenie grupowego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Jarnołtowo, gm. Małdyty     07.01.2005     
  ∴  przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w Małdytach Etap III" w archiwum     09.12.2004     
  ∴  przetarg nieograniczony na kwotę poniżej 60.000 EURO na ubezpieczenie majątku Gminy Małdyty w archiwum     07.12.2004     
  ∴  przetarg na wywóz nieczystości stałych z zasobów Gospodarki Komunalnej w archiwum     30.11.2004     
  ∴  przetarg na wywóz nieczystości płynnych z zasobów Gospodarki Komunalnej w archiwum     30.11.2004     
  ∴  Budowa kanalizacji sanitarnej w Małdytach etap III w archiwum     18.10.2004     
  ∴  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na kredyt bankowy długoterminowy w archiwum     24.09.2004     
  ∴  przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2004/2005Rejon ID w archiwum     22.09.2004     
  ∴  przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2004/2005 Rejon II D w archiwum     22.09.2004     
  ∴  przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do Sz.P. i Gimnazjum w Małdytach z Ględ     13.05.2004     
  ∴  przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do Sz.P. w Szymonowie z terenu gminy Małdyty     13.05.2004     
  ∴  przetarg na dowożenie uczniów do Sz.P. w Wielkim Dworze z terenu gminy Małdyty     13.05.2004     
  ∴  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości pomleczarskiej w Połowitem w archiwum     10.03.2004     
  ∴  przetarg na rekonstrukcję studni Nr 3 w Małdytach w archiwum     04.02.2004     
  ∴  przetarg na konserwację oświetlenia drogowego w archiwum     04.02.2004     
  ∴  Przetarg na zbycie nieruchomości w Dobrocinie- budynek poszkolny w archiwum     28.11.2003     
  ∴  Ogłoszenie o orzetargu na zbycie lokalu mieszkalnego w Małdytach ul. Kopernika 25 lnego w archiwum     28.11.2003     
  ∴  Ogłoszenie o orzetargu na zbycie lokalu mieszkalnego w Małdytach ul. Kopernika 25 lnego w archiwum     28.11.2003     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek przeznaczonych na cele rekreacyjne - Wilamowo w archiwum     28.11.2003     
  ∴  Ogoszenie o przetargu nieograniczonym na wywóz nieczystości pynnych w archiwum     04.11.2003     
  ∴  zimowe utrzymanie dróg DI w archiwum     07.10.2003     
  ∴  ogłoszenie o przetargu na zimowe utrzymanie dróg DI w archiwum     07.10.2003     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych     01.10.2003     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8159370 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^