BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Wyniki wyborów odbytych w dniu 16.listopada 2014 r.     18.11.2014     
  ∴  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Małdytach o zarejestrowanych listach kandydatów na Wójta Gminy Małdyty.     24.10.2014     
  ∴  Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Małdytach o składach ObwodowychKomisji Wyborczych.     23.10.2014     
  ∴  Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.     22.10.2014     
  ∴  Informacja o niewyrażeniu zgody na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wuborczych i plakatów komitetów wyborczych.     22.10.2014     
  ∴  Zawiadomienie dla pełnomocników Komitetów Wyborczych, którzy zgłosili kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Małdyty.     17.10.2014     
  ∴  Informacja Wójta Gminy Małdyty o terminie przyjmowania zgłoszeń kandydaów na członków obwodowych komisji wyborczych w archiwum     08.10.2014     
  ∴  Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach organów samorzadu terytorialnego wyznaczonych na dzień 16.11.2014 r.     07.10.2014     
  ∴  Wyznaczenie przez Wójta Gminy Małdyty obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.     11.09.2014     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 28 sierpnia 2014 r. o okręgach wyborczych ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej Komisji wyborczej w wyborach samorzadowych wyznaczonych na dzień 16 listopada 2014 r.     09.09.2014     
  ∴  Zgłoszenia kandydatów na członków do gminnej i obwodowych komisji wyborczych ( wzór)     02.09.2014     
  ∴  Informacja na temat wyborów samorzadowych oraz obowiązujących wzorów druków.     16.07.2014     
  ∴  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.     16.07.2014     
  ∴  Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18.04.2014 r w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzeń Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku do rad powiatów i do rad gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego.     15.07.2014     
  ∴  zmiana uchwały w sprawie podziału Gminy Małdyty na stałe obwody głosowania     17.01.2014     
  ∴  Zarzadzenie Nr 0050.14.2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzednika wyborczego.     22.04.2013     
  ∴  UCHWAŁA XXI/202/12 Rady Gminy Małdyty z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Małdyty na stałe obwody głosowania.     21.12.2012     
  ∴  Uchwała Nr XIX /174/12 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Małdyty na okregi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu     07.11.2012     
  ∴  Podział Gminy na okręgi wyborcze - informacja. w archiwum     29.05.2012     
  ∴  Informacja GKW w Małdytach o wynikach II tury wyborów Wójta Gminy Małdyty odbytych w dniu 5.12.2010 r.     15.12.2010     
  ∴  Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Małdytach z dnia 23 listopada 2010 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach     23.11.2010     
  ∴  Składy obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych wyznaczonych na dzień 21.11.2010 r. w archiwum     09.11.2010     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 21.10.2010r. w sprawie pełnomocnictw w wyborach samorzadowych wyznaczonych na dzień 21.11.2010 r.     22.10.2010     
  ∴  Pełnomocnictwo w wyborach samorzadowych 2010r.     22.10.2010     
  ∴  Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach samorządowych 2010r.     22.10.2010     
  ∴  SKŁAD OSOBOWY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MAŁDYTACH     11.10.2010     
  ∴  Dyzury Gminnej Komisji Wyborczej w Małdytach ( wybory samorządowe 2010 r.)     08.10.2010     
  ∴  Informacja Wójta o wyznaczeniu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.     08.10.2010     
  ∴  Podział Gminy na obwody - wybory samorzadowe 2010 r     07.10.2010     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20.09.2010 w sprawie granic okregów wyborczych , ilości wybieranych radnych gminy oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Małdytach     05.10.2010     
  ∴  Komunikat Wójta Gminy z dnia 27.05.2010 r.     28.05.2010     
  ∴  OBWIESZCZENIE WÓJTA O OBWODACH GŁOSOWANIA - WYBORY PREZYDETA R.P. - 2010 r.     18.05.2010     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 06 maja 2010 r. o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosownia w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej     05.05.2010     
  ∴  Dokumenty do pobrania     05.05.2010     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8158182 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^