BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Zbiór Akt Prawa Miejscowego stanowionego przez Gminę Małdyty od 2003 roku

 

ZBIÓR
AKT PRAWA MIEJSCOWEGO
STANOWIONEGO PRZEZ  GMINĘ  MAŁDYTY
od 2003 roku 
 

Lp.
Numer uchwały
Data
W sprawie
Opublikowano w Dz.Urz.Woj.
Warm.- Maz.
UWAGI
 
Rok
2003
 
 
 
1
01.10.2003
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty obejmującego teren położony w obrębie geodezyjnym Dziśnity wieś Szymonówko
Nr 176,poz.2132 z dn. 17.11. 2003
 
2
17.12.2003
Określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania  nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
Nr 12,poz. 203 z dnia 29.01.2004 r.
ze zm. z 2011 r. Nr 25 po.459
 
 
Rok
2004
 
 
 
1
31.08.2004
Zasad zwrotu wydatków zasiłków celowych, okresowych i pomocy rzeczowej
Nr148,poz.1825
 z dnia 27.10.2004
 
 
Rok
2005
 
 
 
1
27.04.2005
Uchwalenie Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Małdyty
Nr 67,poz.935
Z dn. 7.06.2005
 
2
28.09.2005
Nadania statutu instytucji kultury pod nazwa GBP w Małdytach
Nr 171,poz.1936
z dn. 10.11.2005
 
3
28.09.2005
Nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Małdytach
Nr171,poz.1937
z dn.10.11.2005
 
4
28.12.2005
Regulamin dostarczania wody o odprowadzania ścieków
Nr26,poz.1937
z dn.13.02.2006
 
 
Rok
2006
 
 
 
1
27.02.2006
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Szymonowo
Nr 49,poz.989
z dn.18.04.2006
 
2
27.02.2006
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Drynki
Nr 49,poz.990 z dn.18.04.2006
 
3
 
28.06.2006
Uchwalenie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Zajezierze , miejscowość Sople
Nr 116,poz.1884
z dn. 23.08.2006
 
 
Rok
2007
 
 
 
1
31.01.2007
Określenie wysokości stawek opłaty targowej
Nr 39,poz.621 z dn. 23.03.2007
 
2
21.03.2007
Określenia procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej
Nr 59,poz.970 z dn. 27.04.2007 ze zm.Nr 74,poz.1184 z dn. 25.05.07
 
3
11.07.2007
Określenia wysokości środków z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej a także rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania 
Nr 126,poz.1748 z 22.08.07
 
4
17.10.2007
Nadanie nazwy ulicy ( w Małdytach ul. Cicha)
Nr 178,poz.2297 z dn.22.11.07
 
5
12.12.2007
Ustalenie wzorów formularzy deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym na terenie Gminy Małdyty
 
Nr 46, poz.974 z 26.03.2008 ze zm.
 
 
Rok
2008
 
 
 
1
23.04/2008
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Drynki
Nr 85,poz.1574 z 30.05.2008
 
2
17.12.2008
Ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli , dla których organem  prowadzącym jest Gmina Małdyty
Nr 15,poz.310 z 28.01.2009
 
 
Rok
2009
 
 
 
1
31.03.2009
Określenie górnych opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 
Nr 67,poz.1094
z dn.21.05.09
 zm.poz.1427 z dnia 04.04.2013 r
 
2
 
16.09.2009
Zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
 
Nr 149 poz.2164 z dn. 28.10.2009 r.
 
3
10.11.2009
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity
 
Nr 182,poz. 2465 z dn. 2.12.2009 r.
 
 
Rok
2010
 
 
 
1
24.03.2010
Ustaleni tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin  zajęć nauczycieli nie wymienionych  w art. 42  ust.2 ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela. oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
Nr 69, poz.1078 z dn. 19.05.2010
 
2
18.08.2010
Zniesienia statusu pomnika przyrody – drzewo buk zwyczajny znajdujący się na działce nr 137/8 w Małdytach
 
Nr 146,poz.1911 z dn. 21.09.2010 r.
 
3
18.08.2010
Określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu  udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny     przypadających gminie i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga może stanowić pomoc publiczną
Nr 146,poz.1912 z dn.21.09.2010
 
4
27.10.2010
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Małdyty i Leśnica
 
Nr 205,poz. 2677 z dnia 17.12.2010 r.
 
 
Rok
2011
 
 
 
1
26.01.2011
 
Określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wym. w art.3 ust.3  ustawy o pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 
Nr 25 poz.458 z dn. 10.03. 2011 r.
 
 
2
 
30.03.2011
Podziału sołectwa Gumniska Wielkie i utworzenie sołectwa Gumniska Małe oraz w sprawie zmian Statutu sołectwa Gumniska Wielkie i nadanie statutu sołectwu Gumniska Małe
Nr 58,poz.961 z dnia 12.05.2011
 
 
3
30.03.2011
Podział gminy na sołectwa
 
Nr 58,poz.962 z dnia 12.05.2011 r.
 
4
30.03.2011
Uchwalenie Statutu Gminy Małdyty
 
Nr 66,poz.1085 z dnia 31.05.2011 r.
 
5
30.03.2011
Nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Małdytach
 
Nr 58,poz.963 z dnia 12.05.2011 r.
 
6
30.03.2011
Warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Małdytach
Nr 58,poz.964 z dnia 12.05.2011 r.
 
 
7
30.03.2011
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity
Nr 58,poz 965 z dnia 12.05.2011 r.
 
 
8
30.03.2011
Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Małdyty
Nr 58, poz.966 z dnia 12.05.2011 r.
 
 
9
30.03.2011
Ustalenie górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi polegające na odbiorze i transporcie nieczystości ciekłych.
Nr 67,poz.1106 z dnia 01.06.2011 r.
 
10
20.06.2011
Zmian w Statucie Gminy Małdyty
 
Nr 115,poz.1941 z dnia 12.08.2011 r.
 
11
 
20.06.2011
Ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Małdyty
Nr 115,poz. 1942 z dnia 12.08.2011 r. ze zm. w nr 183,poz.2710 z dnia
30.11.2011 r.
 
12
 
21.09.2011
Zmiany nazwy oraz statutu gminnej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Małdytach
Nr 164,poz.2496 z dnia 04.11.2011 r
 
13
 
21.09.2011
Uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych „Moje Boisko Orlik 2012” przy GOKiS w Małdytach
Nr 164,poz.2497 z dnia 4.11.2011 r.
 
14
 
26.10.2011
Ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej
Nr 183,poz.2711 z dnia 30.11.2011 r.
 
15
26.10.2011
Określenie stawek podatku od nieruchomości
Nr 193,poz.2843 z dnia 9.12.2011 r.
 
16
26.10.2011
Obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego
Nr 193, poz.2844 z dn. 9.12.2011 r
 
17
30.11.2011
Uchwalenie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Małdyty na lata 2012-2016
z dnia 20.01.2012 r. poz. 254
 
18
30.11.2011
Określenie stawek podatku od środków transportowych
z dnia 31.01.2012 r.
poz. 458
 
19
30.11.2011
Opłata prolongacyjna
z dnia 25.01.2012 r.,poz.312
 
20
28.12.2011
Nadania statutów sołectwom gminy Małdyty
z dnia 20.01.2012r. poz.256
 
21
28.12.2011
Zmian w Statucie GOPS w Małdytach
z dnia 25.01.2012 r, poz. 313
 
22
28.12.2011
Zmiany uchwały Nr V/29/11 z dnia 30.03.2011 r. w sprawie funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Małdytach
z dnia 25.01.2012 r. poz.314
 
23
XII/126/11
28.12.2011
Zmiany w uchwale Nr XIV/99/07 z dnia 12.12.2007 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym na terenie gminy Małdyty
z dnia 15.02.2012 r. poz. 740
 
 
Rok
2012
 
 
 
1
21.03.2012
Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Małdyty na 2012 r.
z dnia 25.04.2012 r. poz. 1360
 
2
21.03.2012
Zmian w Statucie GOPS w Małdytach
 
z dnia 25.04.2012 r. poz.1361
 
3
 
23.05.2012
Zmiany w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XV/141/12 z dnia 21.03.2012 r. w sprawie określenia sieci prowadzonych przez gminę Małdyty publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia ich   obwodów
z dnia 15.06.2012 r. poz.1861
 
4
18.07.2012
Inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów
z dnia 9.09.2012 r. poz.2269
 
5
18.07.2012
Określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Małdyty
z dnia 2.08.2012
poz. 2207
 
6
18.07.2012
Zmian w Statucie Gminy Małdyty
z dnia 03.08.2012,
poz.2208
 
7
26.09.2012
Podział gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
z dnia 23.10.2012 r. poz. 2803
 
8
14.11.2012
Trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości korzystania z dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych , niepublicznych placówek oświatowych, dla których organem dotującym jest Gmina Małdyty
 
z dnia 28.12.2012 r.,poz.3716
 
9
14.11.2012
Obniżenie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
z dnia 04.12.2012 r. poz.3307
 
10
14.11.2012
Określenia stawek podatku od nieruchomości.
z dnia 04.12.2012 r. poz. 3308
 
11
14.11.2012
Określenia stawek podatku od środków transportowych
z dnia 04.12.2012r.poz.3309
 
12
14.11.2012
Zmiany w Statucie Gminy Małdyty                                             
z dnia 18.01.2013r., poz. 328
 
13
19.12.2012
Zniesienia statusu pomnika przyrody – drzewo buk zwyczajny znajdujący się na dz. nr 137/8 w Małdytach
z dnia 18.01.2013 r, poz. 328
 
14
19.12.2012
Podział Gminy Małdyty na stałe obwody głosowania
z dnia 2.02.2013 r.,   poz. 702
 
 
Rok
2013
 
 
 
1
06.03.2013
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Małdyty
z dnia 15.04.2013 r. poz.1537
 
2
06.03.2013
Zmiana w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXV/199/09 z dn. 31.03.2009 w sprawie określenia górnych opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości  ciekłych
z dnia 4.04.2013 r., poz.1427
 
3
13.11.2013
Określenie stawek od nieruchomości
z dnia 10.12.2013 r., poz.3363
 
4
13.11.2013
Obniżenie ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego.
z dnia 10.12.2013 r., poz. 3364
 
5 XXV/242/13 13.11.2013 Określenia stawek podatku od środków transportowych. z dnia 10.12.2013 r., poz. 3365
6 XXV/243/13 13.11.2013 Opłaty od posiadania psów. z dnia 16.12.2013 r., poz. 3455
7 XXV/249/13 13.11.2013 Ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym na terenie gminy Małdyty. z dnia 10.12.2013 r., poz. 3366
8 XXVI/253/13 18.12.2013 Uchwalenia budżetu Gminy Małdyty na 2014 r. z dnia 21.01.2014 r., poz.230
9 XXVI/256/13 18.12.2013 Określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolenego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę. z dnia13.01.2014 r., poz.71
10 XXVI/257/13 18.12.2013 Zmiany uchwały Rady Gminy Małdyty Nr XXI/202/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Małdyty na stałe obwody głosowania. z dnia 20.01.2014 r., poz. 175
11 XXVI/262/13 18.12.2013 Zmiana w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXV/240/13 z dnia 13 listopada w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. z dnia 20.12.2013 r., poz. 3732
12 XXVI/263/13 18.12.2013 Zmiana w uchwale Nr Rady Gminy Małdyty Nr XXV/241/13 z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego. z dnia 18.12.2013 r., poz. 3733
13 18.12.2013
Zmiany w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXV/242/13 z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
z dnia 20.12.2013 r., poz. 3734
14 XXVI/265/13 18.12.2013 Zmiany w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXV/243/13 z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie opłaty od posiadania psów. z dnia 20.12.2013 r., poz. 3735
15  01024-35/13 04.12.2013 Badania zgodności z prawem Uchwały Nr XXV/240/13 Rady Gminy Małdyty z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. z dnia 17.02.2014 r., poz. 809
16 0102-436/13 04.12.2013 Badania zgodności z prawem Uchwały Nr XXV/241/13 Rady Gminy Małdyty z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego. z dnia 17.02.2014 r., poz. 810
17 0102-437/13 04.12.2013 Badania zgodności z prawem Uchwały Nr XXV/242/13 Rady Gminy Małdyty z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. z dnia 17.02.2014 r., poz. 811
18 0102-525/13 19.12.2013 Badania zgodności z prawem Uchwały Nr XXV/243/13 Rady Gminy Małdyty z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
Rok 2014
1 XXVII/268/14 05.02.2014 Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania :Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. z dnia14.02.2014 r., poz. 731
2 XXVII/269/14 05.02.2014 Określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmina w zakresie dożyiania : Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. z dnia 14.02.2014 r., poz. 732
3 XXVII/272/14 05.02.2014 Zmiany w uchwale Nr XVIII/162/12 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu obwoźnego na terenie Gminy Małdyty. z dnia 20.02.2014 r., poz. 941
4 XVIII/288/14 26.03.2014 Zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2014 r. z dnia 31.03.2014 r., poz.1340
5 XXIX/301/14 28.05.2014 Zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2014 r. z dnia 02.06.2014 r., poz. 2037
6 XXX/306/14 25.06.2014 Zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2014 r. z dnia 30.06.2014 r., poz.2326
7 XXXI/309/14 24.09.2014 Przyjęcia Regulaminu dofinansowywania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Małdyty, ze środków budżetu gminy w formie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. z dnia 01.10.2014 r., poz. 3094
8 XXXI/318/14 24.09.2014 Zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2014 r. z dnia 01.10.2014 r., poz. 3095
9 XXXII/324/14 05.11.2014 Obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawe obliczenia podatku rolnego. z dnia 12.11.2014 r., poz. 3644
10 XXXII/325/14 05.11.2014 Dotycząca zmiany uchwały Nr XIX/195/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych. z dnia 08.12.2014 r., poz. 4005
11 XXXII/327/14 05.11.2014 Zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2014 rok. z dnia 12.11.2014 r., poz. 3645
12 XXXII/328/14 05.11.2014 Zwolnienia z podatku od nieruchomości. z dnia 12.11.2014 r., poz. 3646
13 Zarządzenie Nr 0050.9.2014 Wójta Gminy Małdyty 20.03.2014 Przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2013 rok. z dnia 03.06.2014 r., poz. 2065
14 Informacja Starosty Ostródzkiego 31.07.2014 Modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla gminy Małdyty w powiecie ostródzkim. z dnia 19.08.2014 r., poz. 2803
15 II/6/14 10.12.2014 Zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2014 r. 15.12.2014 r., poz.4130
Rok 2015
16

III/10/15

14.01.2015                uchwalenia budżetu Gminy Małdyty na 2015 r.
17 IV/17/15 16.02.2015 zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2015 r. 19.02.2015 r., poz. 704
18
 
 
 
 
 
 
 
V/33/2015 04.03.2015 zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2015 r. 11.03.2015 r., poz. 895
 
 
 
 
 

 

Dokument utworzył(-a):  Krzysztof Dąbrowski  (24.09.2013)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (24.09.2013)
Dokument zatwierdził(-a):  Krzysztof Dąbrowski  (08.05.2018)
Dokument modyfikował(-a):  Krzysztof Dąbrowski  (08.05.2018)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8159393 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^