BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Uchwała Nr XII/101/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2016 r.

Uchwała nr XII/101/2016
Rady Gminy Małdyty
z dnia 2 marca 2016 r.
                                                                                                             
w  sprawie: zmiany w budżecie Gminy  Małdyty na  2016 r.
                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1515 z  późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 ,  art. 235 , art. 236, art. 237 ,   ustawy     z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź zm.). Rada Gminy Małdyty uchwala następujące zmiany   w uchwale budżetowej na 2016r., uchwalonej uchwałą Nr XI/93/2016 z dnia  7 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małdyty na 2016 r.( Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2016r. poz. 392).
 
§ 1. Dokonuje się zwiększenia w budżecie Gminy w planie dochodów na 2016 r. o kwotę 3.305.680,00 zł,  do wysokości  23.847.114,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
   1. Dokonuje się zmian w  planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu  administracji  rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Dokonuje się zwiększenia w budżecie Gminy w planie wydatków na 2016 r. o kwotę 3.305.680,00 zł,  do wysokości 24.397.114,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 4. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały:
 
                                                            Dochody ogółem:                                                            23.847.114,59 zł
                                                              - dochody bieżące:                                                       22.566.976,59 zł
     - dochody majątkowe:                                                   1.280.138,00 zł
  Wydatki  ogółem:                                                            24.397.114,59 zł
     -wydatki bieżące:                                                          22.241.172,00 zł
                                                              -wydatki majątkowe:                                                       2.155.942,59 zł
                                                            Przychody                                                                            1.300.000,00 zł
                                                                  Rozchody                                                                           750.000,00 zł
 
§ 5. Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach dochodów i wydatków wynikające z niniejszej uchwały.
 
§  6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku budżetowym 2016 i podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Załączniki:
a), b), c), d), e)
 
   
 

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy  (17.03.2016)
Dokument wprowadził(-a):  Krzysztof Dąbrowski  (17.03.2016)
Dokument zatwierdził(-a):  Krzysztof Dąbrowski  (17.03.2016)
Dokument modyfikował(-a):  Krzysztof Dąbrowski  (17.03.2016)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7438730 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^