BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wydanie zezwoleń na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej o informacja

Wydanie zezwoleń na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej
 
                                               INFORMACJA
 
Dotycząca procedury ubiegania się o pozwolenie Wójta Gminy Małdyty na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej na obszarze Gminy Małdyty oraz składania sprawozdania ze zbiórki publicznej:
 
PODSTAWA PRAWNA:
  1. Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.732),
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami ( Dz. U. Nr 199, poz. 1947 z późn. zm.),
  3. Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   ( t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) ,
  4. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. ( t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)
 
Pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej udzielają w drodze decyzji administracyjnej:
1)     wójt ( burmistrz, prezydent miasta) – jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze gminy lub jej części,
2)      starosta – jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,
3)      marszałek województwa – jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze województwa lub jego części  obejmującej więcej niż jeden powiat,
4)     minister właściwy do spraw wewnętrznych – jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze obejmującym więcej niż jedno województwo.  
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 15 marca 1033 r. o zbiórkach publicznych pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone wówczas, gdy „cel zbiórki nie jest przeciwny prawu oraz ze stanowiska publicznego jest godny poparcia. Za takie cele uważa się przede wszystkim cele: religijne, państwowe, oświatowe, zdrowotne, kulturalno-społeczne i społeczno-opiekuńcze”.
Zbiórki publiczne urządzane  w interesie osobistym są wzbronione.
 
        "Zbiórek publicznych nie przeprowadza się w urzędach administracji publicznej, na terenie szkół
i placówek oświatowych, na terenach i w obiektach pozostających w zarządzie Ministra Obrony Narodowej
lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych podległych lub
nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo Ministra Obrony Narodowej."
   
Pozwolenie za zbiórkę publiczną może być udzielone jedynie stowarzyszeniom i organizacjom, posiadającym
osobowość prawną, albo komitetom, organizowanym dla przeprowadzenia określonego celu( art. 4 ustawy)..
Cel zbiórki winien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu.
 
WYMAGANE DOKUMENTY.
  1. Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej .
  2. Do wniosku należy dołączyć:
- aktualny statut wnioskodawcy lub akt organizacyjny komitetu ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za
 rozliczenie zbiórki – podać serię i numer dowodu osobistego lub numer PESEL,
- aktualny wyciąg z rejestru,
- w przypadku komitetów – akt organizacyjny komitetu ( w przypadku gdy zbiórkę ma przeprowadzić komitet
 tylko w tym celu utworzony) podpisany przez wszystkich członków komitetu, zawierający następujące dane:
 
a)     cel powołania komitetu,
b)     sposób realizacji celu
c)      zasady podejmowania uchwał dotyczących realizacji celu
d)     imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za zbiórkę
e)     nazwiska i adresy członków komitetu
f)       adres komitetu
g)     pełny skład osobowy z podpisami oraz adresami członków
 
      OPŁATY:
Stosownie do ustawy o opłacie skarbowej obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia
wniosku o wydanie pozwolenia;
Obecnie wysokość opłaty skarbowej wynosi 82 zł
Opłatę skarbową należy uiścić gotówka w kasie Urzędu Gminy Małdyty , ul. Kopernika 10
Lub na rachunek Bankowy Urzędu Gminy nr 06 8843 0003 0020 0022 2000 0041 w Morąsko - Zalewskim
Banku Spółdzielczym O/Małdyty.
 
 
Jeżeli zbiórka będzie prowadzona niezgodnie z przepisami prawa, zezwolenie może być cofnięte,
zebrane środki  przekazane  na inny cel humanitarny , a organizator ukarany grzywną.
 
SPRAWOZDANIE
Z wyników zbiórki  publicznej należy złożyć Wójtowi Gminy w terminie 1 miesiąca po zakończeniu
zbiórki wraz z załączonym ogłoszeniem o wynikach zbiórki.   
 
 Publiczne ogłoszenie wyników zbiórki publicznej należy umieścić w prasie, w rozumieniu przepisów
 Prawa prasowego, o zasięgu obejmującym co najmniej obszar na którym zbiórka została przeprowadzona.
 
 
  Małddyty, październik 2013 r.

Dokument utworzył(-a):  Stanisława Domańska  (16.10.2013)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (16.10.2013)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (16.10.2013)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (16.10.2013)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7084725 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^