BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Rejestr zmian dla działu:
2018
 
        Tytuł Typ zmiany Data modyfikacji Modyfikował
  ∴  Uchwała Nr I/5/18 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcie Programu współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019. Zmiana dokumentu 26.11.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr I/2/18 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Małdyty. Zmiana dokumentu 26.11.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr I/1/18 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Małdyty. Zmiana dokumentu 26.11.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr I/1/18 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Małdyty. Zmiana dokumentu 26.11.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr I/7/18 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 rok. Zmiana dokumentu 26.11.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr I/7/18 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 26.11.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr I/6/18 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 listopada 2018 roku dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVIII/239/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018-2038. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 26.11.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr I/5/18 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcie Programu współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 26.11.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr I/4/18 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Małdyty. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 26.11.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr I/3/18 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych Komisji Rady Gminy. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 26.11.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr I/2/18 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Małdyty. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 26.11.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr I/1/18 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Małdyty. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 26.11.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXV/306/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 24.10.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXV/305/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 17 października 2018 roku dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVIII/239/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018-2038. Zmiana dokumentu 24.10.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXV/305/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 17 października 2018 roku dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVIII/239/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018-2038. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 24.10.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXV/304/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 17 października 2018 roku w sprawie uchwalenie Statutu Gminy Małdyty. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 24.10.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXIV/300/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 rok. Zmiana dokumentu 11.10.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXIV/299/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 26 września 2018 roku dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVIII/239/17 w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018-2038. Zmiana dokumentu 11.10.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXIV/300/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 11.10.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXIV/299/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 26 września 2018 roku dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVIII/239/17 w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018-2038. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 04.10.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXIV/303/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 26 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym Biorącym do używania. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 27.09.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXIV/302/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 26 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Polskich KoleI Państwowych S.A. na rzecz Gminy Małdyty prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym i Gminie Małdyty. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 27.09.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXIV/301/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 26 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego na odrębną własność najemcy i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w działce położonego w Małdytach, ul. Kopernika 4w drodze bezprzetargowej. Zmiana dokumentu 27.09.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXIV/301/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 26 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego na odrębną własność najemcy i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w działce położonego w Małdytach, ul. Kopernika 4w drodze bezprzetargowej. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 27.09.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXIV/298/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 26 września 2018 roku w sprawie rozpatrzeniaskargi na działalność Wójta Gminy Małdyty. Zmiana dokumentu 27.09.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXIV/298/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 26 września 2018 roku w sprawie rozpatrzeniaskargi na działalność Wójta Gminy Małdyty. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 27.09.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXIII/292/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 22 czerwca 2018 r. dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVIII/239/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018-2038. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 26.06.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXIII/293/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 26.06.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXIII/295/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostródzkiego pn. "Wzmocnienie nawierzchni chodnika w miejscowości Budwity". Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 26.06.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXIII/294/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Małdyty Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 26.06.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXIII/291/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowych, położonych w Małdytach przy ul. Topolowej, obręb Małdyty w drodze przetargu Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 26.06.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXIII/290/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu użytkowego na odrębną własność i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w działce położonego w Wodzianach w drodze bezprzetargowej. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 26.06.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXIII/289/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 67/100 udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 12/3 położonej w Wodzianach Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 26.06.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXIII/288/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy z dotychczasowym najemcą. Zmiana dokumentu 26.06.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXIII/288/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy z dotychczasowym najemcą. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 26.06.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXIII/287/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Małdyty w 2018 roku. Zmiana dokumentu 26.06.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXIII/287/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Małdyty w 2018 roku. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 26.06.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXIII/286/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 22 czerwca 2018 r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 26.06.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXIII/285/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Małdyty. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 26.06.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXIII/284/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie oceny zasobów pomocy spolecznej w Gminie Małdyty. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 26.06.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXIII/282/2818 Rady Gminy Małdyty z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 26.06.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXIII/283/18 Rady Gminy Małdyty z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Małdyty z tytułu wykonania budżetu za rok 2017. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 26.06.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXIII/281/18 Rady Gminy Małdyty z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr II/3/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 26.06.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXII/276/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 21.05.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXII/275/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 kwietnia 2018r dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVIII/ 239 / 17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018–2038 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 21.05.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXII/280/18 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Małdyty. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 21.05.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXII/279/18 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy Małdyty. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 21.05.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXII/278/18 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Małdyty. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 21.05.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXII/277/18 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Małdyty. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 21.05.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXI/270/18 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 17.04.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXI/269/18 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych na zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych na zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych na zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych na terenie Gminy Małdyty Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 17.04.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXI/268/18 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 17.04.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXI/266/18 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części obrębu Sambród, gm. Małdyty. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 17.04.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXI/265/18 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Małdyty na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 17.04.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXI/264/18 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Małdyty na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 17.04.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXI/263/18 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych . Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 17.04.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwałą Nr XXXI/262/18 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 marca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małdyty. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 17.04.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXI/261/18 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małdytach Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 17.04.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXX/260/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 19.02.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXX/259/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 14 lutego 2018 roku dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVIII/239/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018-2038. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 19.02.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXIX/255/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 stycznia 2018 roku dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVIII/239/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018-2038. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 08.02.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXIX/258/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach ratowniczych członków ochotniczej straży pożarnej. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 06.02.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXIX/257/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 06.02.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXIX/256/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 06.02.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXIX/254/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty-Morąg. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 06.02.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXIX/253/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Małdyty dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli,oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 05.02.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXIX/252/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Małdyty na 2018 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 05.02.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXIX/251/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Małdyty na 2018 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 05.02.2018 Krzysztof Dąbrowski
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7061491 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^