ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Małdyty
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2024 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Małdyty
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilja Tyszecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-28 11:32:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-28 11:32:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-15 09:23:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1471 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
                                                  
 
Gmina Małdyty  na podstawie Porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim otrzymała ze środków Funduszy Pracy kwotę 104 526,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2024 r.
 
 
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 
 
 
Zgodnie z art 122 Prawa Oświatowego pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia w wynosi:
 1. w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia;
 3. w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.
 
Podstawa prawna sprawy:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 r. poz. 391);
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 702).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.1),
 
Wymagane druki:
 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika wraz z załącznikami.
         (wzór wniosku w załączniku 1– do pobrania)
 
Wymagane załączniki:
 • Kopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o prace.
 • Kopię dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy szkolenia.
 • Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
 • Kopię dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy, zaświadczenie o zaliczeniu praktycznej nauki zawodu u poprzedniego pracodawcy (w przypadku przerwania nauki i podjęcia u innego pracodawcy).
 • W przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy dołączyć kopie umowy o pracę i świadectwa pracy młodocianego od poprzedniego pracodawcy.
 • Oryginał zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin przed komisją potwierdzającą kwalifikacje zawodowe, albo kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie tego egzaminu.
 • Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę (w przypadku spółki cywilnej – umowa spółki). Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.
 • Kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek.
 
Zgodnie z art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących  pomocy publicznej (Dz. U. . z 2020 r.  poz. 708., t.j., z późn. zm. ) podmiot ubiegający się o pomoc  de minimis jest zobowiązany, poza wymienionymi wyżej dokumentami, przedstawić podmiotowi udzielającemu pomocy dodatkowo następujące dokumenty:
 
 • Wykaz otrzymanej  pomocy de minimis lub kopie zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w  danym roku, i w ciągu 2 lat poprzedzających złożenie wniosku, albo oświadczenie wnioskodawcy o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (załącznik 2-  do pobrania).
 • Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minim – zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (załącznik 3 -do pobrania)
 
Wszystkie składane kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem. Potwierdzenie powinno zawierać pieczątkę wnioskodawcy, aktualną datę potwierdzenia oraz podpis wnioskodawcy.
 
Uwagi:
 • Do zawiadomienia dołącza się kopie umowy zawartej z młodocianym potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
 • O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Małdyty, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Małdyty, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.
 • Pracodawca w jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 
Forma przyznania dofinansowania:
Decyzja administracyjna wydana przez Wójta, Burmistrza, Prezydenta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika zostanie dostarczona na adres wnioskodawcy. 
Tryb odwoławczy sprawy:
Przyznanie dofinansowania lub odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję wydaje Wójt Gminy Małdyty. Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania decyzji.
 
Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 35 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego: „Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania”.
 
Referat realizujący wniosek:
Referat Oświaty, ul. Mikołaja Kopernika 10 , pok. 9, tel.: (89) 758 61 36 wew. 44.
 
Wymagane dokumenty
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Małdyty
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Tyszecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-25 07:35:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-25 07:35:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-15 09:24:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2681 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »